İstanbul'dayız

Kartal, İstanbul

Eposta Adresimiz

[email protected]

Telefon Numaramız

0538 843 37 77

İstanbul Boşanma Avukatı 2022

En İyi Boşanma Avukatı

İstanbul Boşanma Avukatı 2022

Boşanma davası her kişi için çok önemli bir davadır. Örneğin, tarafların ikameti İstanbul da ise İstanbul boşanma avukatı ile görüşüp danışma hizmeti almaları elzemdir. Davanın sonucu tarafların hayatında kalıcı etkiler yaratır. Taraflar boşanma davası sürecini muhakkak bir avukatla takip etmelidir.  Öncesinde böyle bir davanız olmadıysa, karışılacağınız süreç sıkıntılı ve stresli olabilir.  Bu nedenle bir boşanma davası açmadan için bulunduğunuz durumu çok iyi anlayacak ve davanızı profesyonel bir şekilde takip edecek uzman boşanma avukatına ihtiyacınız olacaktır. Her boşanma davası neticesi itibariyle aynı olsa da; içeriği açısından farklılık göstermektedir. Tarafların ekonomik, sosyal ve kültürel durumu her dava özelinde farklıdır. Avukatın bu durumu çok iyi tayin etmesi gerekmektedir. Durum tespiti yapıldıktan sonra dava yoluna gidilmelidir.

Evliliğin sona ermesi ölüm ve gaiplik sonucunda da olabilmektedir. Ölüm ve gaiplik söz konusu olduğunda boşanma davası açılması lazım gelmez.

Boşanma işleminin gerçekleşmesi için hukuki sebeplere dayanılarak, görevli ve yetkili mahkemeye başvurarak davanın açılması gerekmektedir.

Türk Medeni Kanunu’nda düzenlenmiş olan tüm esas ve şekil şartlarının gerçekleşmesi ile oluşan evliliğin sona erme imkanlarından birisi olan boşanma, eşler hayattayken anlaşmalı veyahut çekişmeli bir yargılama sonucunda evlilik birliğinin sona ermesidir.

Boşanma süreçlerinin artmasına binaen aile hukukunda arabuluculuk kurumunun gündeme gelmesi de boşanmadaki durumun ciddi bir boyuta ulaştığına göstergelerdendir.

Boşanma davalarının konuları:

 • Nişanın bozulması, 
 • Çekişmeli Boşanma Davası
 • Anlaşmalı Boşanma Davası
 •  Boşanmada mal paylaşımı ve mal rejimleri,
 • Aile konutu ile ilgili durumlar,
 • Çocuk (evlatlık) edinme ve velayet davaları
 • Nafaka Davası

BOŞANMA DAVASI NASIL AÇILIR?  

Boşanma davasının açılabilmesi için bir defa hukuka uygun bir evlilik birliğinin bulunması gerekmektedir. Ardından boşanma sebeplerinden en az birinin gerçekleşmiş olması ve bu sebebin hukuka uygun şekilde varlığını sürdürmesi ve ileri sürülebilirliği devam etmelidir.

Boşanma sebebinin de varlığı ile boşanma davasının açılacağı görevli ve yetkili mahkemenin tespit edilmesi gerekmektedir. Boşanma davalarında görevli mahkeme aile mahkemeleridir. Eğer bir yerde aile mahkemesi yoksa genel görevli mahkeme olan asliye hukuk mahkemesi aile mahkemesi sıfatıyla davayı görür. Yetkili mahkeme ise Boşanma veya ayrılık (ve evlenmenin butlanı, MK m.160) davaları için iki yetki kuralı vardır:

(1) Eşlerden birinin yerleşim yeri mahkemesi; (2) Eşlerin altı aydan beri birlikte oturdukları yer mahkemesi (MK m.168, m.160). Davacı, bu iki yerden birinde boşanma davası açabilir; davalı eş, davanın diğer yetkili mahkemede açılması gerektiğinden bahisle yetki itirazında bulunamaz.

Hazırlanmış olan boşanma dava dilekçesi ve nüfus cüzdanı ile yetkili aile mahkemesine başvurulur. Dava için gerekli harçların ve masrafların yatırılması gerekmektedir.

BOŞANMA DAVASI İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR NELERDİR?

Boşanma davası açılabilmesi bir defa dava dilekçesinin hazırlanmış olması gerekmektedir. Dava dilekçesi davanın alın yazısıdır. İstanbul boşanma avukatı olarak görüşümüz dava dilekçesinin boşanma avukatı ile hazırlanmış olması müvekkil lehine çok önemli bir husustur. Dava dilekçesi ile adli yardım talepli durumlar hariç dava harç, gider avansı ve başta yatırılması gereken diğer masrafların ödendiğine dair makbuzun hukuk önbürolara tevdi edilmesi gerekmektedir. Bunların yanında avukatla takip edilen işler için vekaletnamenin de ibraz edilmesi gerekmektedir. Eğer noterden alınmış bir vekaletnamenin sureti bulunuyorsa buna baro pulunun eklenmiş olması gerekmektedir.

Davada ileri sürülecek olan deliller eğer belge suretindeyse belgelerin davanın açılması sırasında veya en geç ön inceleme duruşmasına davet tebliğinden itibaren iki hafta içerisinde mahkemeye sunulması gerekmektedir. Aksi halde bu belgelete dayanmaktan vazgeçilmiş sayılacağına karar verilir. Bu durum davet tebliğinden açıklanmak zorundadır. Aksi halde usulsüz tebliğ yapılmış ve usule aykırı davranılmış olacaktır.

Eğer boşanma davası anlaşmalı boşanma davası ise anlaşmanın dava dilekçesi ile sunulması gerekir. Tabi taraflar yargılama sırasında da sözlü veya yazılı olarak anlaşıp boşanma iradelerini yineleyebilirler.

Taraflar evlilik öncesinde hukuka uygun olarak eğer mal rejimine, evliliğe ilişkin olarak sözleşme akdetmişlerse, bu sözleşmenin de dava açılırken sunulması gerekmektedir.

Boşanma davası müvekkilin yaşamını ciddi derecede etkileyen davalardan biridir. Sürecin İstanbul boşanma avukatı ile yürütülmesinde büyük menfaat bulunmaktadır.

Gerekli evraklar; Boşanma dava dilekçesi, vekaletname, nüfus cüzdanı fotokopisi, gerekli harçların ve gider avansının yatırıldığına dair makbuzlar, dilekçede belirtilmiş ve hazır olan deliller.

Çekişmeli Boşanma

Anlaşmalı boşanma dışında açılan boşanma davaları çekişmelidir. Çekişmeli boşanma davasında ileri sürülen boşanma sebepleri şöyledir:

 1. Şiddetli Geçimsizlik (Evlilik Birliğinin Temelden Sarsılması Nedeniyle Boşanma) (TMK m. 166/1)
 2. Şiddetli geçimsizlik şeklinde anılan boşanma sebebi, evlilik birliğinin temelden sarsılması olan genel boşanma nedenidir. Özel boşanma nedenlerine dayanılamıyorsa bu nedene dayalı olarak boşanma davası açılabilir.

  Bu nedene dayanılarak dava açılabilmesi için evliliğin varlığı ve evlilik birliğini temelden sarsan bir nedenin bulunması gerekmektedir. Evlilik birliğini temelden sarsan olayın her iki taraf için de çekilmesi güç halde bulunması gerekmektedir. Davayı açacak eşin boşanma için ya hiç kusurunun bulunmaması ya da diğer eşe göre daha az kusurlu bulunması gerekmektedir. Aksi halde diğer eş def’i ileri sürüp davaya engel olabilir.

 3. Terke Dayalı Boşanma (TMK m. 164)
 4. Eşin evlilik birliğinden doğan yükümlülüklerini getirmemek veya haklı neden olmadan ortak konuta 6 aydan fazla süredir dönmemesi halinde terkten bahsedilir.

  Terk halinde terk edilen eş, terk eden eşin ortak konuta dönmesi için hâkim aracılığı ile veya noter vasıtası ile ihtarda bulunması gerekmektedir. Terk tarihinden itibaren en az 4 ay geçilmesi ile ihtarda bulunabilir. İhtardan itibaren 2 ay geçmedikçe boşanma davası açılamaz. Yani toplamda 6 ay geçmeden terk nedeniyle boşanma davası açılamayacaktır.

  Terk edilen eş, yapacağı ihtarda samimi olmalıdır. Örneğin hem eşi ortak konuta çağırıp hem de ortak konut kapısının kilidinin değiştirilmiş olması samimi bir çağırma olmayacaktır.

 5. Zina (TMK m.161)
 6. Zinadan bahsedebilmek için eşin isteyerek eş dışında bir başkasıyla cinsel ilişkide bulunması gerekmektedir.

  Eşinin zina yaptığını öğrenen eş bu tarihten itibaren 6 ay içerisinde her halde zinadan itibaren 5 yıl içerisinde zinaya dayalı olarak boşanma davası açabilir.

  Eş zina eden eşini affederse zinaya dayalı boşanma dava açma hakkı düşecektir.

 7. Hayata Kast, Pek Kötü veya Onur Kırıcı Davranış (TMK m.162)
 8. Eşlerden biri diğerinin hayatına kasteder

  Pek kötü davranışta bulunursa yani örneğin diğer eşin vücut bütünlüğünü aykırı, eve kapatması, normal olmayan cinsi münasebette bulunması

  Onur kırıcı davranışta bulunursa yani örneğin eşe hakaret ederse, evden atılması veya olmayan bir pek kötü eylemle itham edilmesi halinde TMK m.162’de düzenlenen boşanma nedeni gündeme gelecektir.

  Bu muameleye maruz kalan eş eylemi öğrendiği tarihten itibaren 6 ay içerisinde herhalde eylemin yapıldığı andan itibaren 5 yıl içerisine bu sebebe dayalı boşanma davası açabilir.

  Affetme halinde ise zinada olduğu gibi bu neden dayalı boşanma dava açma hakkı ortadan kalkar.

 9. Suç İşleme ve Haysiyetsiz Hayat Sürme (TMK m.163)
 10. İşlenilen suçun küçük düşürücü olması gerekmektedir. Suçun küçük düşürücü olup olmadığını hâkim taktir edecektir. Haysiyetsiz hayat sürme hususu da hâkimin taktirine bırakılmıştır.

  Eş küçük düşürücü bir suç işlerse veya haysiyetsiz hayat sürdürürse diğer bu nedenden ötürü her zaman boşanma davası açma hakkına sahiptir.

 11. Akıl Hastalığı (TMK m.165)
 12. Akıl hastalığı nedeniyle boşanma davası açılabilmesi için; akıl hastalığının evlilik birliği içerisinde bulunmayı etkileyecek ve çekilmez olduğuna dair sağlık raporunun bulunması ve bu durumun evlilikten sonra ortaya çıkmış olması gerekmektedir. Çünkü evlilik kurulmadan önce olan akıl hastalığı varlığının sonucu, evliliğin kesin hükümsüz olmasıdır.

 13. Fiili Ayrılık

Boşanma nedeni ispatlanırsa hâkim, boşanmaya karar verebileceği gibi ayrılığa da karar verebilir.

Ayrılık talebiyle açılan davalarda ise boşanmaya karar verilemez. Boşanma talebi ile açılan davalarda ayrılık kararı verilebilmesi için; hâkim tarafından, ortak hayatın yeniden kurulabileceğine dair bir olasılığın varlığı konusunda kanaat uyandırmalıdır.

Ayrılık kararı bir yıldan üç yıla kadar verilebilir. Bu süre içerisinde eşler fiili olarak ayrı olurlar ancak evlilikleri devam eder.

Haklarında ayrılık kararı veren eşlerin evlilik doğan yükümlülükleri devam eder. Ayrılık süresince ortak hayat yeniden kurulamamışsa eşlerden her biri boşanma davası açabilir.

ÇEKİŞMELİ BOŞANMA NEDİR?

Taraflar anlaşmalı boşanma dışında olan boşanmalarda çekişmeli olarak boşanacaktır. Çekişmeli boşanmada yargılama anlaşmalı boşanmaya göre daha uzun sürer ve tarafların menfaatleri konusunda çekişme bulunmaktadır. Çekişmeli boşanmada tarafların her birinin boşanmada hukukî yararı bulunmaktadır. Taraflar iddia ve savunmalarda bulunarak çekişmeli durumları hakkında argüman geliştirmektedirler.

Çekişmeli boşanma davasında hâkim tarafların iddialarının gerçekliğini araştıracak ve bu duruma göre karar verecektir. Tarafların anlaşamadığı her konu çekişmeli olacaktır. Çekişmeli boşanma davalarında İstanbul en iyi boşanma avukatı ile çalışılmasında fayda vardır. Çünkü boşanma davaları aile birliği için önemli ve boşanma sonrası, tarafın refahı bakımından da önemlidir. Nihayetinde dava ile tazminat ve nafakalar konusunda emareler elde edilecektir.

Anlaşmalı Boşanma

Boşanma evliliğin sona erme nedenlerindendir. Evlilik ölüm ve gaiplik ile de sona erebilir. Boşanma Türk Medeni Kanunu’nda m.161 vd. hükümlerinde düzenlenmiştir. Boşanma davalarında yemin teklif olunamaz, deliller hâkim tarafından serbestçe taktir edilir ve hâkim ikna olmadığı sürece ileri sürülen nedenler ispat olunmuş sayılmaz.

Anlaşmalı boşanma genel manada, eşlerin evlilik birliğinin temelden sarsılması nedeniyle, anlaşarak evlilik birliğini sona erdirmek isteyerek mahkemeye başvurmalarıdır. Anlaşmalı boşanmanın olabilmesi için; (TMK m. 166/2)

 • Eşlerin en az 1 yıldır evli olmaları,
 • Eşler birlikte veya bir taraf diğer tarafın davasını kabul etmesi,
 • Hâkimin tarafları doğrudan dinlemiş olması ve boşanma iradelerine kanaat getirmesi gerekmektedir.

Anlaşma protokolünü hâkim değiştirebilir veya mahkemeye sunulduğu gibi kabul edebilir. Anlaşmalı boşanma davasında görevli mahkeme aile mahkemeleridir. Yetkili mahkeme Türk Medeni Kanunu (TMK) m.168’e göre “…eşlerden birinin yerleşim yeri veya davadan önce son defa altı aydan beri birlikte oturdukları yer mahkemesidir.” Yer mahkemelerinin yoğunluklarına göre eşler anlaşırlarsa müsaitliği olan başka yer aile mahkemesinde de dava açabilir.

ANLAŞMALI BOŞANMANIN ŞARTLARI NELERDİR?

Anlaşmalı boşanma genel boşanma sebeplerinden birisidir. Bunun için

 1. Evliliğin en az bir yıl sürmüş olması,
 2. Eşlerin birlikte mahkemeye başvurması veya birinin anlaşmalı boşanmaya ilişkin davasını diğerinin kabul etmesi,
 3. Hâkimin eşleri bizzat dinlemiş olması,
 4. Evlilik birliğinin sona ermesinin sonuçlarının bağlandığı bir belgenin müştereken hazırlanması veya hazırlanmış bir belgenin diğer eş tarafından kabul edilmiş olması, hâkimin bu belgeyi uygun bulması veya değişiklik yaparak uygun bulması gerekmektedir.

Hâkim anlaşmalı boşanmaya ilişkin belgeye uymak zorunda değildir. Üzerinde değişiklik yapabilir. Boşanma protokolü nedir sorusuna cevaben İstanbul Boşanma Avukatı hukukî bilgisi kullanılarak hazırlanmış boşanma anlaşmasıdır denilebilir.

Anlaşmalı boşanmaya ilişkin belge İstanbul boşanma avukatı ile hazırlandığı taktirde müvekkillerin menfaatleri korunacaktır.

Türk Medeni Kanunu’na göre bazı şartların varlığı halinde bu yola gidilebilmektedir. Şayet evlilik birliği en az bir yıl sürmüşse tarafların bu yolu seçmesi daha avantajlıdır, boşanma süreci daha çabuk sonuçlanır.

Şartları;

 • Evliliğin en az bir yıl sürmüş olması
 • Eşlerin birlikte mahkemeye başvurması ya da bir eşin diğer eşin davasını kabul etmesi
 • Hâkimin tarafları bizzat dinleyerek boşanma kararı için kanaat getirmesi
 • Tarafların boşanma ve boşanmanın ferilerini düzenledikleri anlaşma protokolünün hâkim tarafında uygun bulunması

 Anlaşmalı boşanma, bir boşanma protokolüne dayanmaktadır. Bu protokol ile; mal paylaşımı, nafaka, velayet vs. hususlar düzenlenir. Hâkim, tarafları bizzat dinledikten sonra taraflarca hazırlanmış ve imzalanmış boşanma protokolünü uygun bulduğu takdirde tarafların boşanmasına karar vermektedir. Boşanma protokol örneğine aşağıdan ulaşabilirsiniz.

BOŞANMA DAVASI NE KADAR SÜRER?

Boşanma davalarının süresi türüne göre değişkenlik gösterir. Anlaşmalı boşanma davaları yaklaşık bir ay sürer. Bu da duruşma gününün gelmesinin beklenilmesidir aslında. Çünkü genelde anlaşmalı boşanma davaları tarafların anlaştıkları hususlar ahlaka, kanuna, kişilik haklarına ve varsa çocuk menfaatine aykırı değilse hâkim tarafından kabul edilir. Dolayısıyla ilk duruşmada boşanma kararı verilmesi doğaldır.

İstanbul Boşanma Avukatı olarak görüşümüzce Çekişmeli boşanma davaları ortalama olarak bir ile iki yıl arasında sürmektedir. Dava sürecinin süresi dava konusu boşanma olaylarının çekişmeli olması derecesine göre değişkenlik gösterecektir. Eğer boşanma kararına karşı kanun yoluna başvurulması söz konusu olursa dava süresinin 3-5 yıl gibi sürmesi muhtemeldir. Boşanmanın manevi bakımdan sonuçlarını göz önüne alındığında karara karşı kanun yoluna başvurulmadan taraflarca menfaat dengesinin oluşması için yerel mahkeme kararının verilebilmesi iyi bir yargılamanın yapılmasına bağlıdır. Yargılamanın selametini hâkim belirleyebileceği gibi avukatlar da belirleyebilir. Bu durumda iyi boşanma avukatı ile çalışılmasında fayda bulunur.

Anlaşmalı boşanma davası, çekişmeli boşanma davasına göre çok daha hızlı sonuçlanır.

Ama kabaca belirtirsek; anlaşmalı boşanma 1-2 ay, çekişmeli boşanma 10-11 ay, belki daha fazla, sürmektedir.

Şayet bir avukat aracılığı ile takip edilirse hiçbir adım atlanmayacağından hak veya menfaat kaybı yaşanması söz konusu olmayacaktır. Ayrıca bir avukat aracılığı ile takip etmek süreci bazı noktalarda hızlandırabilmektedir.

İSTANBUL BOŞANMA AVUKATI BOŞANMA SEBEPLERİ NELERDİR?

Boşanma sebepleri Genel sebepler ve Özel sebepler olmak üzere ikiye ayrılmaktadır. Genel boşanma sebepleri emsal Yargıtay kararlarında ve kanunda olmak üzere birçok çeşitte belirtilmiştir ve evlilik birliğinin temelden sarsılması çatısı altında toplanmıştır. Evlilik birliğinin temelden sarsılması şiddetli geçimsizlik olarak da bilinmektedir.

Özel boşanma sebepleri ise; Zina, hayata kast ve pek kötü muameleler, terk yani eşlerden birinin ortak konuttan ayrılması veya diğer eşin ortak konuta dönmesinin engellenmesi, akıl hastalığı, yüz kızartıcı suç işleme, haysiyetsiz hayat sürme, onur kırıcı, kısıtlayıcı ve kötü davranış nedenleriyle boşanma, kanunda sayılmaktadır.

Aynı zamanda eşe iftira, aile için ayrı bir konut sağlayamama, alkol bağımlılığı, eşi fuhuşa zorlamak, cinsel ilişkiye girmemek, kıskanç ve kısıtlayıcı olmak, ekonomik şiddet uygulanması gibi nedenler de boşanma sebepleri arasında sayılmaktadır. Bu nedenler kanunda yazılı sebeplerin somutlaşmış halleridir.

 • Zina
 • Hayata kast, pek kötü veya onur kırıcı davranış
 • Suç işleme ve haysiyetsiz hayat sürme
 • Terk
 • Akıl hastalığı
 • Evlilik birliğinin temelden sarsılması

EVLİLİK BİRLİĞİNİN TEMELDEN SARSILMASI NE DEMEK?

Evlilik birliğinin temelden sarsılması genel bir boşanma nedenidir. Evlilik birliği manevi hislerle oluşturulan bir kurum olduğu için birlik içerisinde meydana gelen olayların sonuçları sonraki zamanlarda da vücut bulabilir.

Evlilik birliği içerisinde meydana gelen olaylar sarsıcı olabilir. Bu etki belki anında belki bir süre sonra kendisini gösterebilir. Evlilik bu durumda çekilmez hale gelmiş ve sağlıksız bir durumda olmuş olabilir.

Ortak hayatı sürdürmek eşlerden biri tarafından çekilmez hale gelirse bu durumda evlilik birliğinin temelinden sarsılması nedeniyle boşanma davası açılması gündeme gelecektir. İstanbul boşanma avukatı olarak hukuki görüşümüz bu nedenle dava açılabilmesi için belli şartların bulunması gerekmektedir:

 1. Evlilik birliğinin temelden sarsılmış olması,
 2. Sarsılma nedeniyle en az eşlerden biri için ortak hayatın çekilmez hale gelmiş olması,
 3. Davacı eşin davalı eşten daha az kusurlu veya hiç kusurunun olmaması lazımdır.

Kısaca şiddetli geçimsizlik olarak açıklayabileceğimiz genel boşanma sebebidir. Bu sebebin içine pek çok durum koyabiliriz. Her somut olaya göre değişiklik göstereceğinden, tarafların şiddetli geçimsizlik iddiaları mahkemece değerlendirilecek ve buna göre boşanmaya karar verilecektir.  Fakat bu durum tek başına boşanma için yeterli değildir. Evlilik birliğinin temelden sarsılması ile ortak hayatın artık sürdürülemeyeceği de ispatlanmalıdır.

BOŞANMA DAVASINDA DELLİLLER NELER OLABİLİR?

Hukuka aykırı yollardan ele geçirilmiş olan deliller mahkemelerde kullanılamayacaktır. Kullanılmak istense de mahkemece hükme esas alınmayacaktır. Ayrıca hukuka aykırı delili elde eden taraf veya taraflar, bu delili elde etmek için hukuka aykırı bir yola başvurmuş ise bu neden ile cezalandırılma tehlikesi ile karşı karşıya kalabilme durumu söz konusu olabilecektir. Örneğin bu kişinin kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirilmesi (TCK m. 136) sebebi ile cezalandırılması mümkün olabilecektir. Boşanma davasında hukuki deliller nelerdir? Boşanma davasında mahkemeye sunulacak deliller özel hayatın gizliliğini ihlal etmeyen ve suç niteliği taşımayan deliller olmalıdır. Davada iddiaları ya da savunmaları ispatlamak amacıyla hukuka uygun yollarla elde edilen dediler sunulmalıdır. Bunlar telefon kayıtları, mesaj kayıtları, otel kayıtları, kamera görüntüleri, aile ile yapılan etkinliklere dair bilgi veya belgeler ve fotoğraflar olabilmektedir.

Deliller oldukça önemlidir. Şayet boşanma davası ile iddiasını ileri süren eş, bu iddiasını deliller ile kanıtlayamazsa boşanma davası reddedilecektir.

Deliller açısından çok önemli olan bir başka nokta ise delillerin hukuka uygunluğudur. Hukuka aykırı elde edilmiş deliller hiçbir şekilde davanın konusu olamazken hukuka uygun şekilde elde edilmiş her türlü delil mahkeme tarafından dikkate alınacaktır. Mahkemede iddia edilen vakıaların ispatında özel hayatın gizliliği ihlal edilmemeli, kişisinin onurunu ve haysiyetini zedeleyici deliller sunulmamalıdır. Tanık, sms, Whatsapp mesajları, telefon kaydı, sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımlar, fotoğraflar, kamera görüntüleri, banka kayıtları vs., hukuka uygun olduğu takdirde, delil olarak kullanılabilecektir  

Örnek vermek gerekirse; bir eşin telefon kayıtlarını ancak mahkeme kanalı ile talep edip dinlersek bu hukuka uygun bir delil olabilir. Fakat, diğer eşin rızası olmadan alınan ses kaydı, kişisel verileri ele geçirme suçunu oluşturacaktır, hukuka aykırı olacağı için bu delil mahkeme tarafından dikkate alınmayacaktır.

BİR TARAF BOŞANMAK İSTEMEZSE NE OLUR?

Eşler aralarında anlaşamazlarsa veya eşlerden biri boşanmak istemezse çekişmeli bir hal ortaya çıkacaktır. Bu durumda çekişmeli boşanma davası ile karşılaşılır. Hâkim eşlerin bir süre daha evli kalıp, evlilik birliğinin sürdürülmesini isteyebilir.

Bu durumda boşanma davası uzayacaktır. Hâkim tarafların boşanmasına değil de ayrılmalarına karar verebilir. Bir tarafın boşanmak istememesiyle evlilik birliğinin devam etmesi düşünülemeyeceği gibi, bir tarafın boşanmak istemesiyle de evlilik birliğinin sona ermesi düşünülemeyecektir.

Hâkim durumu taktir edecektir. Aradaki anlaşmazlıkları hâkim tespit edecek ve çözüm önerilerinde bulunacaktır. Boşanma kararını son çare olarak verecek, ailenin korunması için son derece titiz bir muhakemede bulunacaktır.

Eşlerden biri boşanmak istemezse boşanmanın gerçekleşmeyeceği hususu doğru bilinen yanlışlar arasındadır. Boşanmak isteyen eş, kanunda sayılan boşanma sebeplerine dayanarak iddialarını deliller ile ispatlaması gerekmektedir. Bazı durumlarda boşanma sebebinin ispatı yanında, bu sebep ile ortak hayatın çekilmez hale geldiği de ispatlanmalıdır.

Anlaşmalı boşanma davası açıldıktan sonra eşlerden biri boşanmak istemediği takdirde anlaşmalı boşanma davası,  çekişmeli boşanma davasına döner.

BOŞANMADA NAFAKA NEDİR?

Nafaka, kelime anlamı itibari ile geçimlik, geçinmek için gerekli olan iaşe anlamına gelmektedir. Medeni Kanun’da dört çeşit nafaka düzenlenmiştir. Bunlar Tedbir Nafakası, İştirak Nafakası, Yoksulluk Nafakası, Yardım Nafakası olarak bahsedilmektedir. Kanunumuz her bir nafaka türü için farklı şartlar öngörmüştür. Tüm bu şartların yerine getirildiği durumlarda nafaka alınabilinecektir. Nafaka davasına bakmaya 4787 sayılı kanun ile kurulan Aile Mahkemesi görevlidir.

Nafaka, kişilerin kendileri ile belirli bir dereceye kadar olan akrabalık bağı itibari ile hısımlığı bulunan kişilere ödenir. Mahkeme tarafından nafaka alacaklısı olarak belirlenen kişilerin kendilerine maddi olarak yardım edilmemesi halinde yoksulluğa düşme ihtimali dahilinde bulunduğundan bu kişilerin en azından asgari geçimleri için mahkemece nafaka yükümlüsü olarak belirlenen kişilerin parasal mahiyette katkı sağlama zorunluluğu bulunmaktadır. İşte bu parasal katkı nafakayı ifade etmektedir.

Koşullar uygun ise evet, nafaka da tazminat da talep edilebilir.

Kusursuz veya daha az kusurlu taraf tazminat talep edebilmektedir. Taraflardan birinin manevi tazminat talep edilebilmesi için, boşanmaya sebep olan olaylar yüzünden kişilik hakkı zarara uğramış olması gerekir.

Boşanma ile gündeme gelebilecek nafakalar; tedbir nafakası, iştirak nafakası ve yoksulluk nafakasıdır.

Tedbir nafakası, eş veya ergin olmayan çocukların geçinmesini sağlamak için hükmedilebilecek olan nafaka türüdür.

İştirak nafakası; velayeti kendisine verilmeyen eş aleyhine, ergin olmayan çocuk lehine herhangi bir talep olmaksızın da hâkim tarafından hükmedilen nafaka türüdür.

Yoksulluk nafakası, boşanma halinde bir eş yoksulluğa düşecek ise diğer eşten talep edebileceği nafaka türüdür.

Duruma göre taraflar veya hâkim kendi kendine nafakaya hükmedebilir. Fakat her durum için farklı olacağından bir avukata başvurmak, hak ve menfaat kaybı yaşamamanız açısından çok daha yararlı olacaktır.

BOŞANMA DAVASINDA NAFAKA VEYA TAZMİNAT TALEP EDEBİLİR MİYİM?

Nafaka türleri, Türk Medeni Kanunu’nda Tedbir Nafakası, İştirak Nafakası, Yoksulluk Nafakası, Yardım Nafakası olarak yer almaktadır.

Tedbir nafakası; Boşanma davası esnasında veya boşanma davasından evvel istenebilen, özellikle eşlerin barınma, geçinme ve çocuklarının bakım ve giderlerini karşılama amacıyla mahkemece takdir edilen nafakalardır.

İştirak nafakası; Boşanma, ayrılık veya evliliğin butlanına ilişkin karar verilmesinden sonra, velayet hakkı kendisine verilmeyen eşin, velayet hakkı kendisine verilen eşe müşterek çocuğun veya çocukların bakım, eğitim ve sağlık giderleri için gücü oranında aylık olarak ödemesi gereken paraya denir.

Yoksulluk nafakası; Evliliğin boşanma kararı ile sona ermesi nedeniyle yoksulluğa düşecek olan eş için hükmedilen nafaka türüdür.

Yardım nafakası; Bir kimsenin, yardım etmediği takdirde yoksulluğa düşecek olan altsoy ve üstsoy ile kardeşlerine ödediği nafaka türüdür. Kanunca öngörülen nedenlerin gerçekleştiği takdirde nafaka talep edilebilinir. Maddi veya manevi tazminat talep edilebilmesi için talep eden tarafın kusursuz veya diğer taraftan daha az kusurlu olması gerekir.

Genel olarak nafaka miktarları, eşlerin mali durumuna, ihtiyacına, varsa çocuğun ihtiyaçlarına göre hesaplanır.

Tedbir nafakasına hükmederken hâkim takdir yetkisini kullanır. Miktarı hesaplarken de eşlerin barınmasına, geçimine ve çocukların bakım ve korunmasına sağlayacak şekilde tedbir nafakasına hükmetmesi gerekir.

Aynı zamanda nafaka borçlusu eşin de mali durumu değerlendirilerek, nafaka alacaklısı eşin ve varsa çocukların ihtiyacı oranında nafakaya hükmedilecektir.

İştirak nafaka miktarı, çocuğun ihtiyaçları ile ana ve babanın hayat koşulları ve ödeme güçleri dikkate alınarak belirlenir. Bu nafaka, talep edilmeksizin hâkim tarafından da hükmedilebilir. 

Yoksulluk nafakası hesaplanırken göz önünde bulundurulacak hususun, boşanma ile nafaka talep edecek kişinin yoksulluğa düşecek olması olduğunu belirtmiştik. Bu durum her somut olaya göre farklılık göstereceğinden ötürü Yargıtay Hukuk Genel Kurulu’nun yerleşmiş içtihatlarında; yeme, giyinme, barınma, sağlık, ulaşım, kültür, eğitim gibi bireyin maddi varlığını geliştirmek için zorunlu ve gerekli görülen harcamaları karşılayacak düzeyde geliri olmayanların yoksul olarak kabul edilmesi gerektiğini değerlendirmiştir.

ZİYNET EŞYALAR KİMDE KALIR?

Ziynet eşyaları ile ilgili talepler, boşanma davası ile ileri sürülebileceği gibi boşanma davasının kesinleşmesinde sonra ayrı bir dava açma yoluyla da ileri sürülebilir. Evlilik sırasında kadına takılan ziynet eşyaları kim tarafından alınmış olursa olsun kadına bağışlanmış sayılmaktadır.

Nitekim konu ile ilgili Yargıtay 3. Hukuk Dairesi 2019/2763 E., 2019/9997 K. sayılı ilamında şu ifadelere yer vermiştir:

“Kural olarak, düğün sırasında takılan ziynet eşyaları kim tarafından takılırsa takılsın, aksine bir anlaşma bulunmadıkça kadına bağışlanmış sayılır ve artık onun kişisel malı niteliği kazanır. Bu eşyaların iade edilmemek üzere kocaya verildiği, kadının isteği ve onayı ile bozdurulup müşterek ihtiyaçlar için harcandığı hususu davalı tarafça kanıtlandığı takdirde, koca bu eşyaları iadeden kurtulur.”

Ancak aksi yönde verilmiş Yargıtay kararları da bulunmaktadır. Eşlerin kendisine takılan ziynet eşyalarının her bir eşin yine kendisine ait sayılması gerektiği yönünde kararlar da mevcuttur. Yine Yargıtay’ın başka bir kararında ise ziynet eşyaları veya düğün takıları arasında erkeğe takılanlardan, kadına özgü olanlar (bilezik, kolye, küpe, yüzük vs.) kadına; diğer ziynetler (çeyrek/yarım/tam altın gibi) ve paralar ise erkeğe aittir. Erkek eş, kendisine takılan düğün takılarından, kadına özgülenen takılan takıların kadına ait olmadığı konusunda yerel adet olduğunu ispatladığı takdirde bunlar da erkeğe ait sayılabilinecektir.

Düğün esnasında takılan takılar hangi eşe takılırsa takılsın, erkeğin kullanımına mahsus olanlar hariç, hepsi kadına aittir.

Ziynet eşyalar boşanma dilekçesinde belirtilerek dava esnasında talep edilebileceği gibi boşanmanın kesinleşmesinden sonra ayrı bir dava ile de talep edilebilir.

Ziynet eşyalar mal paylaşımı hesabına dahil edilmez.

SIKÇA SORULAN SORULAR

TEK CELSEDE BOŞANMAK MÜMKÜN MÜ?

Tek celsede boşanmak, anlaşmalı boşanma davası açıldığı takdirde mümkün olabilmektedir. Boşanma protokolü ile boşanma ve diğer hususlar üzerinde anlaşmaya varıldığı için süreç uzatılmaz. Fakat çekişmeli boşanma davasında bu pek mümkün olmamaktadır.

TARAFLAR MAHKEMEYE GELMEK ZORUNDALAR MI?

Açılmış olan davanın avukatla veya şahsen takip edilmesi durumuna göre soruya verilecek cevap değişecektir. İlgililerin, kendi çevrelerinden veya kendi araştırmaları neticesinde İstanbul boşanma avukatı tavsiye ve referanslarına itibar etmesi ve boşanma alanında uzman avukatlarla çalışmayı tercih etmesi önem arz etmektedir.
Anlaşmalı boşanma davasında taraflar mahkemeye gelerek, bizzat hâkim huzurunda, neden boşanmak istediklerini beyan etmek zorundalardır.
Çekişmeli boşanmada tarafların gelmesi şart değildir. Vekil aracılığı ile takip edildiği takdirde, vekilin mahkemede bulunması da yeterli olacaktır.

DOSYANIN KARARA ÇIKMASI NE DEMEK?

Boşanmaya ilişkin gerekçeli kararın yazılması için dosyanın hâkimin önünde beklediğini ifade eder. Gerekçeli karar yazılmadan kararın kesinleşme süreci başlamaz.

BOŞANDIKTAN SONRA KİMLİK DEĞİŞİM SÜRECİ

Boşanma kararının verilmesinden sonra, genelde 2-3 hafta içinde, gerekçeli karar yazılır. Bu karar taraflara tebliğ edilir. Kararın taraflara tebliğinden sonra 2 haftalık istinaf süresi başlar. Bu süre içinde istinaf mahkemesine başvurulmazsa karar kesinleşir ve yaklaşık bir hafta içinde boşanma kararı nüfusa geçer. 

BOŞANMA DAVASI E- DEVLETTE GÖRÜNÜR MÜ?

Evet. turkiye.gov.tr adresi üzerinden, dava dosyası sorgulama kısmından ulaşabilirsiniz.
Aynı zamanda vatandaş portal üzerinden de dosyalarınızı takip edebilirsiniz. vatandas.uyap.gov.tr

BOŞANDIKTAN SONRA TEKRAR EVLENMEK İÇİN NE KADAR ZAMAN GEÇMESİ GEREKİR?

Erkeklerde herhangi bir zaman kısıtlaması yoktur, boşanma davası kesinleştikten sonra erkekler isterlerse hemen evlenebilirler. Fakat kadınlarda Türk Medeni Kanunu md.132 uyarınca “iddet süresi” mevcuttur. Boşanan kadının yeniden evlenebilmesi için 300 günlük süre geçmesi gerekir. Bu durum soyun karışmaması için, yani kadın hamile kaldığında babanın kim olduğu anlaşılabilmesi, 300 günlük bir bekleme süresi vardır. Fakat günümüzde tıp ilerlemiş olduğu için kadın önceki evliliğinden hamile olmadığını ispatladığı takdirde hâkim bu süreyi kaldırır.

BOŞANMA SÜRECİNDE UZAKLAŞTIRMA TALEP EDİLEBİLİR Mİ?

Eşlerden birinin saldırısına, hakaretine, sözlü veya yazılı tacizine maruz kalan, özellikle kadınlar, kişilerce başvurulabilecek bir yoldur. 6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesi Kanunu uyarınca, mahkeme tarafından uygulanacak koruma tedbirlerinden biri de uzaklaştırma kararıdır. Aile içi tehdit ve şiddet olması durumunda şiddet uygulayan eşin evden uzaklaştırılmasına imkân vermektedir. Diğer eşin kendine belirli bir mesafeden fazla yaklaşmamasına yönelik mahkemeden geçici hukuki koruma talep edilebileceği gibi kendisini iletişim cihazlarıyla dahi rahatsız etmemesi yönünde kanunda öngörülen çeşitli geçici hukuki koruma taleplerinde bulunabilirler. Bu durum genelde kadınların başına gelse de erkeklerin de başına gelebilmektedir ve erkekler de uzaklaştırma talep edebilmektedir.

BOŞANMADA EN İYİ AVUKAT NEDİR?

Hukuk sistemimizde, davayı avukat ile takip etme zorunluluğu yoktur. Dileyen kişiler davalarını kendi kendilerine takip edebilirler.
Ancak, dava sürecinin bir tek dilekçe hazırlamakla bitmediğini hatırlatmakta fayda var. Dava devam ederken pek çok usul işlemi yapılmaktadır ve bu işleri bir avukat olmadan takip etmek çok zordur. İstanbul boşanma avukatı olarak Hak kayıplarına mahal vermemek, mağduriyetler yaşamamak adına bir avukat aracılığı ile davanın takip edilmesi gerektiğini düşünmekteyiz.

BOŞANMADA ÜCRET NEDİR?

Dava açarken masraflar ve harçlar mahkeme veznesine yatırılmalıdır. Şayet harçlar ve masraflar yatırılmadan, sadece dilekçe ile dava açılmışsa, hâkim harçların ve masrafların yatırılması için süre verir. Bu süre içinde de yatırılmazsa Hukuk Muhakemeleri Kanunu gereği, davanın açılmamış sayılmasına karar verilir.

Boşanma davası açmak isteyen kişiler alanında en iyi avukatlar ile çalışmak istemektedir. Anadolu yakasında, Üsküdar’da bulunan ofisimizde tavsiye ve referans üzerine Anadolu Avukat olarak profesyonel boşanma avukatlığı hizmeti vermekteyiz. Çağlayan Adliyesi, Bakırköy Adliyesi dahil olmak üzere Avrupa Yakasındaki davalara da hizmet veriyoruz. Bu alanda sorularınız için bize Whatsapp’tan yazabilir ya da ofisimizi ziyaret edebilirsiniz.

ANLAŞMALI BOŞANMA DİLEKÇEĞİ ÖRNEĞİ

…….. NÖBETÇİ AİLE MAHKEMESİNE

DAVACI                                   :

Adresi                                     :

DAVALI                                    :

Adresi                                     :

KONU                          : Anlaşmalı Boşanma

Açıklamalar                            :          

 1. Davalı ile …………………… tarihinden bu yana evliyiz.
 2. Davalı ile uyum sağlayamadığımız için müşterek hayatımız çekilmez bir hale gelmiş, evliliğin devamında tarafların ve toplumun hiçbir menfaati kalmamış ve evlilik birliği fiilen bitmiştir. 
 3. Davalı ile medeni bir şekilde bir araya gelerek şartları ayrıntılı olarak görüştükten sonra boşanmanın hukuki ve mali sonuçlarını düzenleyen ve ekte sunulan protokolü birlikte imzalayarak kabul ettik.

HUKUKİ NEDENLER    : Türk Medeni Kanununun 166. maddesi, Hukuk Muhakemeleri Kanunu ve ilgili kanun hükümleri

HUKUKİ DELİLLER       :

NETİCE VE TALEP        :          

                                                                                                                                    DAVACI

EKİ:

 1. Protokol aslı
 2. Davacı nüfus cüzdanı fotokopisi
 3. Davalı nüfus cüzdanı fotokopisi

ANLAŞMALI BOŞANMA PROTOKOLÜ ÖRNEĞİ

            Davacı ……. ve davalı eş ………karşılıklı olarak anlaşma sureti ile boşanmaya karar vermiş olup işbu protokol taraflar arasında tanzim edilmiştir. Bu protokol uyarınca;

 1. BOŞANMA HUSUSU:

            Davacı ……….. tarafından davalı eş ……… aleyhine açılan boşanma davası davalı eş tarafından kabul edilmiştir.

 • VELAYET

 • NAFAKA VE TAZMİNAT HUSUSU:

 • ORTAK MALLAR VE KİŞİSEL EŞYA PAYLAŞIMI:

 • YARGILAMA GİDERLERİ HUSUSU:

            Dört maddeden oluşan iş bu protokol kendi içinde bir bütündür ve taraflarca hiçbir etki ve baskı altında kalmaksızın ….…/…..…/2020 tarihinde imza altına alınmıştır. Herhangi bir nedenle anlaşarak boşanma gerçekleşmediği takdirde hükümsüzdür.

           (İmza)                                                                                        (İmza) 

          Davacı                                                                                         Davalı

       (Ad-Soyad)                                                                               (Ad- Soyad)

Yazımızı Beğendiniz mi?

Bu yazıyı puanlayın

Ortalama puan 5 / 5. Oy sayısı: 124

Avukat Aytaç KINDIR

5 Şu ana kadar yapılmış yorumlar

BirsenYayın tarihi 11:27 pm - Oca 29, 2020

Biz küçükken annemi dayılarım kandırıp tapuya götürüp imza arttırıyorlar Dedemden kalan tarlaları üstlerine yapmışlar geri bozdurma imkanımız varmi

İsa Y.Yayın tarihi 11:07 pm - Mar 10, 2020

Sayın hocam selamlar.
Benim annem vefat edenden sonra babam başka biriyle resmi nikahla evlendi babamın mirasından işte köyde tarla arsa ağaçlık filan…
sonraki evlendiği eşine miras kalıyor peki babamın sonraki evlendiği eşi vefat edince kendisine düşen miras kime kalıyor .
Sonraki eşten babamın çocuğu yok kadının önceki kocasından var.
Yalnız kalan miras kadın babamla evlenmeden önce edinilmiş.
Cevaplarsanız sevinirim saygılar.

SenaYayın tarihi 9:05 pm - Mar 19, 2020

İyi akşamlar benim babam öleli 25sene oldu ben hakkımı isteyince kötü sözlere maruz kaldık amcalarımdan maddi durum iyi olmadıgı için de hic bir sey yapamadım birde tarlaları ekip hakkımı vermiyor babama ait her şey dair tabu olmadığı için hiç bir şey yapamıyorum lütfen yardım edin

AhmetYayın tarihi 1:19 am - Mar 31, 2020

Merhabalar dedem öz nenemle resmi evliyken arsa almıştı nenem öldükten sonra üvey nenemle resmi nikah kıydı ve dedem öldü ardından üvey nenem öldü öz nenemden 8 çocuk üyey nenemden hiç çocuğu olmadı şimdi üvey neneminde payı varmı arsada veya üvey nenemin kardeşlerinin

FilizYayın tarihi 10:58 pm - Nis 6, 2020

Mrb. Eşimle ikinci evliliğimi yaptım. Eşimin önceki evliliğinden bi kızı var. Bizimde 3 yaşında oğlumuz var. Eşimle evlendiğinde borçlarından başka hiçbirşeyi yoktu. Benim vefat eden annemden kalan mirasla ev yaptırdık birikim falan biyerlere geldik. Şimdi evimiz arabamız herşeyimiz var. Fakat ben evlilik birliği içinde edinilmiş malların ve de benim anneden gelen arsa tarla ev hepsinin kendi çocuğuma kalmasını istiyorum çünkü esimin zaten biseyi yoktu. Ilerde Mal paylaşımı nasil olur ya da bunun icin bi sozlesme var mi teşekkürler

Bir cevap yazın

Don`t copy text!