İstanbul'dayız

Kartal, İstanbul

Eposta Adresimiz

[email protected]

Telefon Numaramız

0538 843 37 77

Başlık

Etiket arşivi

Uyuşutucu Madde Cezası

UYUŞTURUCU MADDE TİCARETİ, BULUNDURMA VE CEZASI

UYUŞTURUCU CEZALARI KAÇ YILDIR?

Uyuşturucu maddeyi kullanma, bulundurma, alma, satma fiillerini gerçekleştiren bireylere çeşitli cezai yaptırımlar uygulanır. Fakat konusu uyuşturucu madde olan suçları oluşturan fiiller ile ilgili ceza uygulaması hakkında ayrı ayrı değerlendirme yapılmaktadır.  TCK Md.191/1 maddesine göre Kullanmak için uyarıcı madde satın alan, kabul eden veya bulunduran  ya da uyarıcı madde satın alan kişi uyuşturucu kullanma ve bulundurma suçunu işlemiş olur ve 2 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. BU suçta hükmedilen ceza adli para cezasına çevrilemez fakat verilen cezanın ertelenmesi ve hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararı verilmesi mümkündür. Bu suçuna ilişkin yapılan yargılamalarda görevli mahkeme asliye ceza mahkemesidir. Kişinin elindeki uyuşturucu maddenin miktarının kişisel kullanım dozu sınırından fazla olması halinde ise uyuşturucu madde ticareti suçu işlenmiş olur.  İşlenen fiilin kullanmak için uyuşturucu madde bulundurmak mı yoksa uyuşturucu madde ticareti mi olduğunun tespiti için sanığın uyuşturucu maddeyi “bulundurma amacının” değerlendirilmesi yapılır. uyarıcı madde imal ve ticareti suçunda ise görevli mahkeme ağır ceza mahkemesidir. 

UYUŞTURUCU SATMANIN CEZASI NEDİR?

Uyuşturucu madde satma, satışa arz etme, satın alma suçu TCK md. 188/3’te düzenlenmiştir. Uyuşturucu maddeyi satma fiili malın bir bedel yahut menfaat  karşılığında bir başka kişiye devridir. Satışa arz etme fiili ise henüz satış aşamasına gelmese de uyuşturucu maddenin satışı için bazı hazırlık hareketleri yapmayı ifade eder. Uyuşturucu maddeyi satın alma fiili ise kullanım için değil ticari amaçla satın alınmasıdır. satma, satışa arz etme veya satın alma fiillerinin cezası aynıdır  Uyuşturucu maddeyi; ülke içinde satan, satışa arz eden, başkalarına veren, sevk eden, nakleden, depolayan, satın alan, kabul eden, bulunduran kişi, on yıldan az olmamak üzere hapis ve bin günden yirmi bin güne kadar adli para cezası ile cezalandırılır. Uyuşturucu satma eyleminin okul, kışla, eğitim, hastahane, ibadethane gibi sosyal amaçla kurulmuş olan binaların 200 m’den yakın çevresinde işlenmesi halinde ceza artırılır. Ayrıca maddelerin eroin, kokain, morfin, sentetik kannabinoid ve türevleri veya bazmorfin olması, halinde de verilecek ceza yarı oranında artırılır. Bu suçu işeyen failin özgür iradesi ile pişmanlık göstermesi, oluşan olumsuzlukları gidermesi, ve yetkili merciilere yardımcı olarak suçun işlenişine ilişkin yer, kişi gibi hususları aydınlatması halinde etkin pişmanlık hükümleri uygulanır.

UYUŞTURUCU MADDE ARAÇ KULLANMA CEZASI NEDİR?

Uygulamada gerçekleştirilen denetimler ile uyuşturucu madde ile araba kullanan sürücülere ceza uygulanmaktadır. Uyuşturucu madde ile araba kullanan sürücülere Karayolu Trafik Kanunu uyarınca her yıl yeniden değerleme oranına göre belirlenen tutarlarda idari para cezası uygulanır. Uyuşturucu ile araç kullanan sürücüler için ceza 2021 yılı için 6.909 TL’dir. Eğer bu ceza şahsa tebliğ edildikten sonra 15 gün içerisinde ödenirse %25 indirimli şekilde 5.181,75 TL olarak ödenir. Denetim sırasında kolluk görevlilerinin uyuşturucu madde kullanımını tespite yarayan cihazlara ölçüm için izin verilmelidir. İzin verilmemesi halinde 3.836 TL TL idari para cezası uygulanır. Bu da kişiye tebliğ edildikten sonra 15 gün içerisinde ödenirse %25 indirimli olarak 2.877 TL şeklinde ödenir ve bu kişiler adli tıp kurumuna sevk edilerek uyuşturucu tespitinin bu kurumda yapılması sağlanır. Ayrıca uyuşturucu madde ile araç kullanan kişinin ehliyetine 5 yıl süre ile el konulur. Hakkında uyuşturucu madde ile araba kullanma cezası uygulanan kişi sulh ceza hakimliğine itirazda bulunabilir, kanunen böyle bir ihmal yapmadığınızı savunabilirsiniz. İtiraz için deneyimli avukatlardan yardım almak gereklidir.

UYUŞTURUCU DAVALARINA HANGİ MAHKEME BAKAR?

Uyuşturucu davaları suçun işleniş şekline, gerçekleştirilen fiile göre değişkenlik göstermektedir. uyuşturucu kullanma, uyuşturucu bulundurma, uyuşturucu satma gibi değişik suçlara göre değişmektedir. Bu sebeple fillerin niteliğine oranlar ceza artıp azalabileceği gibi görevli mahkeme de farklılık göstermektedir. Basit uyuşturucu davaları olarak tabir edebileceğimiz Kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak ya da uyarıcı madde kullanmak suçu ile ilgili yargılama asliye ceza mahkemeleri tarafından yerine getirilirken, uyarıcı madde imal ve ticareti suçunda ağır ceza mahkemeleri görevlidir. Yetkili mahkeme ise uyarıcı maddenin ele geçirildiği yer mahkemesidir. Fakat Suçun işlendiği yer belli değilse şüpheli veya sanığın yakalandığı yer yakalanmadıysa yerleşim yeri mahkemesi yetkilidir. Şüpheli veya sanığın Türkiye’de yerleşim yeri yoksa Türkiye’de en son adresinin bulunduğu yer mahkemesi yetkilidir. Mahkemenin bu suretle de belirlenmesi olanağı yoksa ilk usul işleminin yapıldığı yer mahkemesi yetkilidir. Uyuşturucu ile ilgili suçlar ispat ve delil toplama yönünden zaman gerektirdiğinden yargılama süreleri oldukça uzayabilmektedir. Bu davalar ortalama 2-3 yıl sürmektedir.

UYUŞTURUCUDAN İLK KEZ YAKALANMAK

Kişi ilk defa uyuşturucu kullanmaktan dolayı yargılanmaktaysa ilk olarak denetimli serbestlik tedbiri uygulanır ve kişi tedaviye yönlendirilir. Denetim süresi 5 yıldır. Bu süre Cumhuriyet Savcısının kararı ile üçer aylık süreler ile en fazla bir yıl daha uzatılabilir. Ayrıca mahkeme bu süre içinde sanığın belirtilen yükümlülüklere uymasını istemektedir. Uygulanacak denetim süreci sırasında kişinin uyuşturucu kullanmadığı anlaşılırsa ve tedavi sürecini de aksatmadan yürütürse, herhangi bir cezai işlem uygulanmayacağı gibi adli sicili de bu durumdan etkilenmez. Kişinin erteleme süresi içinde; kendisine uygulanan yükümlülüklere ve tedavi gerekliliklerine uygun davranması, kullanmak için uyuşturucu madde satın almaması, bulundurmaması ve kullanmaması gerekmektedir.

Konuyla ilgili yukarıda yer alan yazımızı da göz atabilirsiniz. https://hakantastemir.av.tr/uyusturucu-cezalari-2020/
Uyuşturucu cezaları 2020

Uyuşturucu Cezaları 2020

Uyuşturucu cezaları 2020

Uyuşturucu satma cezası, uyuşturucu ya da uyarıcı maddelerin ithali, imali, ülke içerisinde satışa sunulması ve başkaları için temin edilmesi, nakledilmesi, sevk edilmesi, ticari amaç ile satılması, depolanması amaçları ile işlenen suçları ifade etmektedir. Uyuşturucu madde ticaretinde kokain, eroin, bazmorfin gibi çeşitli uyuşturucu maddeler suçun çok daha ağır bir cezayı gerektirmesine neden olmaktadır. Bonzai, esrar gibi uyuşturucu maddeler ise suçun konusunu teşkil ettiklerinde aynı cezai yaptırıma bağlanmaktadır. Bunun yanı sıra uyuşturucu madde ihraç etme ve ithal etme suçları uyuşturucu kaçakçılığı suçu olarak ifade edilmektedir.

Uyuşturucu Madde Ticareti Suçları Nelerdir?

Uyuşturucu madde ticareti suçlarını aşağıdaki gibi ifade edebilmek mümkündür.

Uyuşturucu Madde İmal Etme Suçu: Bir maddenin ya da uyuşturucu maddenin işlemden geçirilmesi ve başka bir maddeye dönüştürülmesini ifade eden suçtur. İmalatın işlemden geçirilen maddenin değiştirmesini gerektirmektedir.

Uyuşturucu Madde İthal Etme Suçu: Uyarıcı maddelerin ya da uyuşturucunun ruhsatsız ya da ruhsata aykırı bir şekilde yurt dışından ülke içerisine sokulması durumunda uyuşturucu ya da maddelerin ithali bir suç unsurudur.

Uyuşturucu Madde İhraç Etme Suçu: Uyuşturucu ihraç etme, yurt içerisindeki uyuşturucuların başka bir ülkeye çıkarılmasını ifade etmektedir. Uyuşturucu madde ihracı uyuşturucu maddelerin gümrük kapısından geçmesi ile birlikte uyuşturucu madde ihraç etme suçu meydana gelmektedir. Uyuşturucu maddeler gümrük kapılarından geçmeden yakalanması durumunda uyuşturucu madde ihraç etme suçuna teşebbüs olarak ifade edilir.

Uyuşturucu Madde Sevk Veya Nakletme Suçu: Uyuşturucu maddelerin başkasına verilmesi ya da devredilmesi amacı ile bir yerden başka bir yere görülmesini ifade etmektedir.

Uyuşturucu Madde Kabul Etme ve Bulundurma Suçu: Kabul etmek, bir kişinin başkasına ya da uyuşturucuya karşılık vermeden kişisel kullanımın dışında bir amaç ile bulundurmasını ve maddenin failin fiili hakimiyetine geçmesini ifade eder.

Uyuşturucu Madde Satma, Satışa Arz etme ya da Satın Alma: Uyuşturucu madde satma suçu, bir bedel karşılığında uyuşturucu maddenin devredilmesini ifade etmektedir. Uyuşturucu maddenin satışa arz edilmesi satış aşamasına gelinmese dahi uyuşturucu maddenin satışı için çeşitli hazırlıkların yapılmasını ifade etmektedir.

Uyuşturucu Maddenin Temin Edilmesi: Uyuşturucu maddenin temin edilmesi uyuşturucu sağlama fiili kişilerin kendisinde bulunan ya da herhangi bir surette elde ettiği uyuşturucunun satış amacı güdülmeden ya da herhangi bir bedel almaksızın başkasına verilmesini ifade etmektedir.

Uyuşturucu Madde Ticareti Suçunun Cezası Nedir?

Uyuşturucu ya da uyarıcı madde imal etmenin suçu TCK md.188’de hareketli bir suç olarak ifade edilmektedir. Bu doğrultuda uyuşturucu maddeyi ruhsatsız bir şekilde imal, ihraç ya da ithal eden kişilere 20 yıldan 30 yıla kadar hapis cezası verilmektedir. Bunun yanı sıra kişiler 20000 güne kadar da para cezası ile cezalandırılmaktadır. Uyuşturucuları ruhsata aykırı bir şekilde satan, başkalarına veren, satışa arz edeni nakleden, sevk eden, satın alan, depolayan, kabul eden kişilere 10 yıldan az almamak üzere hapis cezası ve 20000 güne kadar adli para cezası verilmektedir.

Uyuşturucu Ceza İndirimi Nedir?

Etkin pişmanlık, kişilerin işlediği suç nedeni ile özgür iradesi ile kişinin sonradan pişman olması ve suç teşkil eden fiilin meydana getirdiği durumları gidermesi ve ceza adaletine olumlu davranışlar ile katkı sunması durumunda hükümlerin uygulanmasını sağlayan bir ceza hukukudur. Etkin pişmanlık doğrultusunda bireylerin aldığı cezalara uyuşturucu ceza indirimi uygulanır.

Uyuşturucu Cezası Paraya Çevrilir Mi?

Uyuşturucu cezası paraya çevrilir mi sorusunun cevabı evettir. Uyuşturucu madde ticaretinin düzenlendiği kanuna göre hapis cezası 4 farklı şekilde para cezasına çevrilmektedir. Bunlardan bir tanesi bireylere doğrudan para cezası verilmesi durumudur. Burada herhangi bir suç yaptırımı olarak başka bir ceza yerine adli para cezası verilmektedir. İkinci para cezası şekli ise yaptırım olarak öngörülen cezadır. Bir suçun yaptırımı olarak hâkime hapis cezası vermeyi kararlaştırma yetkisi verilmektedir. Bu noktada hâkim cezaların ikisine birden karar veremez. Sanığın mahkemedeki durumu, pişmanlığı ve sicili bu hususa etki etmektedir. Üçüncü durum hapis cezası ile birlikte verilen para cezalarıdır. Uyuşturucu madde ticareti suçu bu maddeye örnek verilebilmektedir. Dördüncü para cezası çeşidi hapis cezasının para cezasına çevrilmesidir. Kasten gerçekleştirilen suçlarda 1 yıl ve altındaki hapis cezalarının adli para cezasına çevrilebileceğini ifade edebiliriz. 30 günün altındaki hapis cezalarında ise cezanın adli para cezasına çevrilmesi zorunludur.

Uyuşturucu Madde ile Araç Kullanma Cezası

Uyuşturucu madde ile araç kullanmanın bir cezası elbette vardır. Günümüzde, yani 2020 yılında uyuşturucu madde ile araç kullanmanın cezası 6333 TL’dir. Bunun yanı sıra sürücülerin ehliyetlerine de 5 yıl süre ile el konulmaktadır. Türkiye’de uyuşturucu madde ya da uyarıcı madde kullanımı yasaktır. Bu doğrultuda hukuki süreçte işletilir ve dava açılır.

Uyuşturucu Davalarına Hangi Mahkeme Bakar?

Uyuşturucu davalarına genel olarak asliye ceza mahkemesi bakar. Bu doğrultuda yukarıda bahsedilen uyuşturucu maddeler ile ilgili suçların işlenmesi durumunda dava asliye ceza mahkemesinde görülmektedir.

Don`t copy text!