Miras Avukatı – Mal Paylaşımı Miras Sözleşmesi

Miras; Türk Hukuk Sistemi’nde açıkça düzenlenmiş temel kavramlardan bir tanesidir. Aile yapısı içerisinde elde edilen malların üstsoyun vefat etmesi sonrasında altsoy ve yansoylara kalması olarak tanımlanabilecek miras; zaman zaman çekişmeli davaların konusu olabilmektedir. Bu nedenle miras paylaşımı nasıl yapılır sorusu en çok tartışılan ve araştırılan hukuki konulardan olur. Miras paylaşımı hakkında bilinmesi gerekenler adlı yazımızda sizlere miras ile ilgili temel açıklamaları yaparken aynı zamanda miras davaları ile ilgili de geniş bilgiler sunacağız. Aşağıdaki açıklamalar bilgilendirme amaçlı olup iyi bir avukatla hukuki işlerinizi yapmanızı öneririz.

Mirasta Mal Paylaşımı Nasıl Yapılır?

Tereke : ölen bir kimseden kalan her şey.

Google

Miras paylaşımı esnasında tereke üstünde miras hakkı olan yasal ve atanmış mirasçılar arasında paylaşım yapılır. Medeni Kanun’da açıkça belirlenmiş olan bu 2 tür mirasçıları şu şekilde açıklamak mümkündür;

Yasal Mirasçı : Miras bırakan kişinin iradesi dışında miras hakkı doğan kimselerdir. Medeni Kanun’un ilgili maddelerinde sayılan yasal mirasçılar; kan hısımları, evlatlık, altsoy ve eş olarak kabul edilir.

Atanmış Mirasçı : Miras bırakan kişinin iradesi ile belirlenmiş mirasçılardır.

Türk Hukuk Sistemi’ne göre miras paylaşımı yapılırken zümre yani derece sistemi esas alınır. 3 derece bulunan bu uygulamada mirasçıların mirastan faydalanabilmeleri için bazı koşullar vardır;

 • Önceki derecede bir mirasçının varlığı sonraki derecedeki mirasçıların durumunu etkiler,
 • Zümrede ön sırada bulunan mirasçı aynı zümrede alt sıradaki mirasçının miras durumunu etkiler,
 • Zümre başları veya kök başlarının hayatta olması bu kişilerin altsoylarının mirasçı olmasına engeldir.

Miras paylaşımı yapılırken derecelere göre ilerlenir. Önce birinci derece mirasçılar bunlar yoksa ikinci derece ve sonrasında üçüncü derece mirasçılar arasında paylaşım yapılır. Miras bırakanın eşi hayatta ise her derecede belli oranlarda miras hakkına sahip olur. Mal paylaşımı için bir miras avukatı ile anlaşmanızı öneririz

Miras Paylarının Devri

Mirasçılar kendilerine miras olarak kalan tereke üzerindeki paylarını diğer mirasçılara yada üçüncü kişilere bedel karşılığı veya bedelsiz olarak devredebilir. Miras paylarının devri yapılırken bazı şartların sağlanması gerekir.

 • Miras payının devredilmesi için miras bırakanın ölmesi ve payların henüz dağıtılmamış olması gerekir. Bu nedenle payların dağıtılmasından sonra miras payının devri söz konusu olmayacaktır.
 • Mirasçı sayısı birse bu durumda miras payının devri söz konusu olmayacaktır. Çünkü mirasçının mirası devredebileceği diğer bir mirasçı yoktur.
 • Miras payı devrinde mirasçı payını başka bir mirasçıya bırakıyorsa bu durumda adi yazılı sözleşme yeterli olurken payı devralacak kişi 3. kişi ise noter kanalıyla sözleşme yapılması gereklidir.

Miras Payı Hesaplama

Miras payı hesaplaması yapılırken daha önceden aksi ilan edilmemişse mirasçılar yasal miras payı üzerinden hak sahibi olacaklardır. Daha açık bir şekilde ifade etmek gerekirse miras bırakanın 4 çocuğu varsa ve eşi de hala hayattaysa her mirasçı mirastan 1/5 oranında faydalanabilecektir. Eşin miras durumu mirastan faydalandığı zümreye göre farklılık gösterebilmektedir.

Bazı durumlarda miras bırakanın çocukları da vefat etmiş olabilir. Bu durumda miras bırakanın torunları mirasçı olacaktır. Söz konusu durumlarda öncelikle miras bırakanın çocukları arasında bir dağıtım yapılır. 1/5 hesabı yapıldıktan sonra mirasçının da 3 çocuğu varsa her çocuğa 1/15 oranında pay düşecektir. Miras payı hesaplama işi için bir miras avukatı ile görüşmenizi tavsiye ederiz.

Miras Pay Oranları

Miras pay oranları; miras hesaplamasında açıklandığı üzere hayatta olan mirasçılar ve onları zümrelerine göre yukarıdan aşağıya doğru gider. 1. zümredeki bütün mirasçıların hayatta olması 2. zümrenin devreye girmemesine yol açar. Ancak 1. zümredeki bir veya birden fazla mirasçının vefat etmiş olması 2. zümredeki altsoyun mirasçı vasfı kazanmasına neden olur. Bu da kardeş sayısı ile doğrudan bağlantılıdır.

Örnek olayla açıklamak gerekirse A vefat ettiğinde çocukları B ve C’ye miras kalır. B ve C hayatta ise ve mirasçının eşi de hayattaysa miras 3’e bölünür. B ve C de vefat etmiş ve her birinin 1 çocuğu varsa miras A’nın eşi ile birlikte yine 3’e bölünür. Burada sayı arttıkça matematiksel hesapla payların oranı da değişecektir.

Miras Paylaşımı Davası

Miras paylaşımı; tereke üzerinde hak sahibi olan mirasçılar arasında kararlaştırılarak dilenilen şekilde gerçekleştirilebilir. Her bir mirasçının belirli oranlarda payı olsa da mirasçılar bütün paylarını bir veya birden fazla kişiye devredebilir. Bu durumlarda herhangi bir davaya ihtiyaç duyulmaz. Ancak mirasçıların mal paylaşımı konusunda anlaşmazlıklar yaşaması halinde her bir mirasçının mal paylaşımı davası açma hakkı bulunur.

Miras paylaşımı davası açıldıktan sonra hâkim; pay oranları esası ile mirasçılara paylaşımı gerçekleştirir. Miras paylaşımı davasında herhangi bir zamanaşımı süresi bulunmaz. Bu davalar miras bırakanın son ikamet adresinin bağlı olduğu Sulh Hukuk Mahkemesi’ne açılır.

Miras Sözleşmesi

Miras sözleşmesi; miras bırakacak olan kişi ile üçüncü kişi arasında gerçekleştirilen sözleşmedir. Miras sözleşmesinin ölüme bağlı olarak geçerli sayılacağı kabul edilir. Şekil şartı aranması gereken bir sözleşme çeşidi olan miras sözleşmelerinde tarafların dileklerini bir memur önünde belirtmeleri ve düzenlene sözleşmeyi imzalamaları gerekir. Sözleşme imzalanırken memurun yanı sıra 2 tanık bulundurulması da gerekir. Medeni Kanun’da tüm detayları ile aktarılmış olan miras sözleşmeleri için aile hukuku alanında çalışan bir avukattan yardım alabilirsiniz.

Miras Taksim Sözleşmesi

Taksim kelime anlamı itibarı ile paylaştırma demektir. Miras taksim sözleşmesi de mirasın paylaşılması noktasında yapılan sözleşmelere verilen isimdir. Mirasçılar arasında gerçekleştirilecek olan taksim sözleşmelerinde şekil şartı aranır. Bu nedenle mirasçıların sözlü beyan üzerine gerçekleştirdikleri sözleşmelerin geçerli olmadığı kabul edilir. Yazılı olarak hazırlanan ve taraflarca imzalanan sözleşmeler miras paylaşma davası devam ederken dahi imzalanabilir. Miras taksim sözleşmesi ile pay edilen tereke taşınır ise devir teslim ile taşınmaz ise noter kanalı ile devredilir. Miras taksim sözleşmesinin noter onayına sahip olması bir istisnadır. Yani sözleşmede noter onayı bulunmaması sözleşmeyi geçersiz kılmaz.

Miras Taksim Sözleşmesi Örneği

Miras taksim sözleşmesinin hazırlanması için Medeni Hukuk alanında tecrübeli bir miras avukatı ile görüşmeniz uygun olacaktır.

TARAFLAR :
……………………. arasında aşağıdaki koşullarla bir miras taksim sözleşmesi akdolunmuştur.
İşbu sözleşmede ;
……………..……..” devreden “,
…………………….” devralan ” olarak anılacaktır.
KONU :
İşbu sözleşmenin konusu, ……….vefatı sonucunda devredenlerin kendilerine intikal eden, tapuda ………….adına kayıtlı olan ve edinilmiş mal rejimi gereği yarısının da ona ait olduğu, terekedeki taksim sonunda kendisine düşecek miras payına düşen …………..yer alan konutun mülkiyet hakkının tamamını, mirasçılardan olan ………(devralana) devretmesidir.
TARAFLARIN YÜKÜMLÜLÜKLERİ :
Devredenler, ………..tarihinde ölen …….’dan kendilerine intikal eden ve taksim sonunda kesinleşecek olan yukarıda bahsi geçen mülkiyet üzerindeki miras payının tamamını devralana, …………terekenin kalan kısmından hiçbir hak talep etmemesi şartıyla devretmiştir.
YETKİLİ MAHKEME :
İşbu sözleşmeden doğması muhtemel uyuşmazlıklar için …………yetkili olacaktır.
İşbu sözleşme, ../../2020 tarihinde ………………………..’ da beş nüsha olarak imzalanmış ve bir nüsha devralana teslim edilmiş, diğer nüshalar devredenlerde kalmıştır.
Devreden                                                                                                                 Devralan

Mirastan Mal Kaçırma

Mirastan mal kaçırma Türk Hukuk Sistemi içerisinde muvazaa olarak ifade edilen bir durum ile mümkün olur. Muvazaa; tarafların üçüncü kişileri yanıltmak üzere gerçek iradelerini yansıtmayan ama şeklen geçerli olan sözleşme yapmalarını anlatır. Görünüşte taraflar arasında bir satış işlemi gerçekleştirilmiş olsa da amaç mal kaçırmak ve üçüncü kişilerin haklarından faydalanmalarını önlemek olduğundan bu durum muvazaa olarak kabul edilir.

Miras paylaşımı esnasında en çok karşılaşılan durumlar arasında olan muvazaanın ortaya çıkması için üç koşul gereklidir;

 • Tarafların iradeleri ve gerçekleştirdikleri işlem arasında bilinçli bir uyumsuzluk olması,
 • Üçüncü tarafın aldatılmasının amaçlanması,
 • Tarafların önceden muvazaa konusunda anlaşmış olmaları gerekir

Üçüncü tarafın muvazaalı bir işlem yapıldığını düşündüğü durumlarda dava açma hakkı bulunur. Delil ile ispatlanması durumunda muvazaanın geçersiz sayılarak mirasçının hakkını alabilmesine imkân sağlanır. Üçüncü tarafın muvazaayı ispatı için her türlü delil geçerli kabul edilir.

Mirastan Men Etme

Türk Medeni Kanunu’nda düzenlenen mirastan men kavramı; miras bırakanın mirasçılardan biri veya hepsini mirastan men etmesi yani mahrum bırakması anlamına gelir. Burada bahse konu mirasçılar saklı payı bulunan mirasçılardır. Saklı payı bulunan mirasçılar miras bırakanın eşi, çocukları ile anne ve babası olarak kabul edilir.

Mirastan men için saklı payı bulunan mirasçıların miras bırakana veya onun yakınlarına yönelik gerçekleşecek ağır suçlarda mümkün olur. Mirastan men etme mirasçının aile hukukundan kaynaklı sorumluluklarını yerine getirmediği durumlarda da mümkün olur. Mirasçının mirastan men edilmesi halinde haklı bir sebep bildirilmelidir. Bu durumda karşı dava açma durumu ortadan kalkar.

Mirastan Feragat

Mirastan feragat; miras bırakacak olan kişi ile mirasçı vasfı kazanacak kişi arasında yapılan sözleşme ile mümkün olur. Açıklamadan da anlaşılacağı üzere miras bırakan henüz hayattayken yapılır. Sözleşmenin şekil şartına bağlı olduğu mirastan feragat işlemlerinde mirasçının saklı paya sahip olmayan nitelikte olması haline miras bırakacak olan kişi tek taraflı işlemle mirasçıyı mirastan mahrum bırakabilir. Medeni Kanun’da bu tür sözleşmeler olumsuz miras sözleşmeleri kapsamında değerlendirilir.

Mirastan Kısmi Feragat

Yukarıda anlatılan mirastan feragat etme durumunun kısmi olarak gerçekleştirilmek istendiği durumlarda mirasçı hakkından kısmen de vazgeçebilmektedir. Türk Medeni Kanunu’na göre herhangi bir engelin bulunmadığı kısmi feragat için feragat işlemlerinin aynısı uygulanır.

Mirastan Feragat Sözleşmesi

Mirastan feragat sözleşmesi miras bırakan ile mirasçı arasında gerçekleştirilen ve şekil şartına bağlı bir sözleşme türüdür. Sözleşmenin hazırlanması için miras avukatından destek almanızı öneriyoruz.


……………. dairemize gelerek söze başladı;

” Benim maliki olduğum, ……. tapunun bağımsız bölüm dolayısıyla miras yoluyla intikal edecek tüm değerlerden mirasçı olan oğlum…….. ‘ya intikal edecek miras payı karşılığı kendisine 100.OOO-TL( Yüz bin Türk Lirası) elden nakit olarak ödedim. Bunun karşılığında oğlum ………., kendisi dışındaki diğer mirasçılar lehine benden düşecek ve intikal edecek miras hakkından FERAGAT edecek ve benden dolayı hiçbir miras hakkı talep etmeyecektir.” diyerek sözlerini bitirdi.

Diğer taraf, ……………….. söze başladı:

” Ben de babam …………….’nin yukarıdaki sözlerini aynen kabul ederim. Kendisinden 300.000.-tl(Üç Yüz bin Türk Lirası) elden nakit olarak aldım. Bunun karşılığında babam ……..’nin maliki olduğu…. taşınmazdan kanuni mirasçı sıfatıyla miras yoluyla bana intikal edecek tüm değerlerden dolayı miras hak ve payımdan FERAGAT ettim. Bu mirastan dolayı hiçbir hak ve alacak talep etmeyeceğim. Söz konusu mirastan feragatimi babam ……’nin, benim ve benim altsoyum dışındaki diğer kanuni mirasçılar lehine yapıyorum.” diye sözlerini bitirdi.

Sözleşme okunmak üzere kendilerine verildi. Okudular ve sonra imza edildi.

Vasiyetçi
Ad Soyadı
İmzaDiğer Taraf
Ad Soyadı
İmza

Noter İmza mühür

Yazılan Mirastan Feragat Sözleşmesi‘ni okuduk, son isteklerimizi tamamen kapsadığını noter önünde ve aşağıda adları ve kimlikleri yazılı tanıklara bildiriniz.


Tanık
Ad ve Soyadı
İmza

Tanık
Ad ve Soyadı
İmza

Mirastan Feragat Sözleşmesi İptali

Mirastan feragat sözleşmesi iki tarafın karşılıklı anlaşması ile gerçekleştirilir. Bu durumda mirastan feragat eden tek taraflı olarak sözleşmenin iptal edilmesi talebinde bulunabilir. Sözleşme imzalanırken sözleşmede miras bırakana da tek taraflı sözleşmeden dönme hakkı verilebilir. Sözleşmelerin iradi iptalinin yanı sıra sözleşmenin geçerliliğine gölge düşürecek durumların varlığı halinde mirastan feragat sözleşmesi iptali için dava açılabilir.

“Miras Avukatı – Mal Paylaşımı Miras Sözleşmesi” üzerine 2 yorum

 1. Iyi aksamlar babam vefat etti 1 ev ve araba var . 3 kardeşiz evi ve arabayi annemin uzerine vermek istiyoruz. Ne gibi bir yol izlememiz gerekiyor. Teşekkür ederim

  Cevapla
 2. Merhaba, eşimin önceki evliliğinden bir çocuğu var, ortak bir kızımız daha var, benim babamdan kalan miras ile evlendikten sonra kendi üzerime aldığım ev ileride sadece ortak çocuğumu yoksa eşimin önceki evliliğinden olan çocuğu da pay sahibi olur mu? Teşekkür ederim

  Cevapla

Yorum yapın