Türk Ceza Kanunu (TCK) Madde 104 – Reşit Olmayanla Cinsel İlişki Suçu

//

Av. Hakan Taştemir

Reşit Olmayanla Cinsel İlişki Unsurları

1. TCK m.104 Reşit Olmayanla Cinsel İlişki Suçu Tanımı?

TCK m.6/1(b) uyarınca 18 yaşını doldurmamış herkes çocuktur. Ceza kanunu çocukların cinsel dokunulmazlıklarını korumak amacıyla çocukların cinsel dokunulmazlıklarını koruyucu birden fazla suç ihdas etmiştir. Bunlardan biri TCK m.103 çocukların cinsel istismarı suçudur. Bir diğeri de konumuz olan reşit olmayanla cinsel ilişki suçudur.

15 yaşını doldurmuş olan çocukla cebir, tehdit ve hile olmadan cinsel ilişkiye girilmesi reşit olmayanla cinsel ilişki suçunu oluşturacaktır. Suçun detaylı tanımına TCK m.104’ten ulaşılabilir.

2. TCK m.104 Reşit Olmayanla Cinsel İlişki Suçu Şartları Nedir?

Reşit olmayanla cinsel ilişkisinin oluşabilmesi için mağdurun yani cinsel dokunulmazlığı ihlal edilen kişinin 15 yaşını doldurmuş olup 18 yaşını doldurmamış olması gerekmektedir. Tartışmalı olduğunun kaydını düşecek olursak failin de ancak reşit olması gerekmektedir. Yani 15 yaşını doldurmuş 18 yaşını doldurmamış çocukların karşılıklı uyumlu rızasının bulunduğu kabulünde cinsel ilişkiye girmesi durumunda, bu suçun oluşmayacağı görüşü bulunmaktadır. Fakat bu konuda tartışmaların olduğu ve net bir doğrunun olmadığı, somut olaya göre değişkenliklerle karşılaşıldığından bahsetmemiz gerekmektedir.

Reşit olmayanla cinsel ilişki suçunun şartları esasında bu suçun unsurlarını oluşturmaktadır. Bunlardan başlıklarıyla bahsedecek olursak eğer; rızanın varlığı, cebir, tehdit, hilenin olmayışı, mağdurun 15 yaşını bitirmiş olup 18 yaşını doldurmamış olması şeklindedir.

Cinsel suçlar hem mağdur hem fail açısından zorlu davalardır. Bu konuda İstanbul ceza avukatı hukukî yardımı ile çalışılmasında fayda bulunmaktadır.

3. TCK m.104 Reşit Olmayanla Cinsel İlişki Suçu Unsurları?

Reşit Olmayanla Cinsel İlişki Unsurları

Suçların unsurları failin hareketinin tipikliği, hukuka aykırılığı, failin kusurlu olması şeklindedir. Tipiklik maddi ve manevi unsur şeklinde ikiye ayrılmaktadır. Maddi unsur daha herkes tarafından görülen ve anlaşılan somut karşılığı rahatlıkla görülebilen unsurdur. Manevi unsur ise, mahkemenin maddi unsurdaki olguları değerlendirmesi ve somut durumun verileri sayesinde elde edilen unsurdur.

Unsurları incelemeden önce kanunun bu suçu düzenlemesindeki amacı bir diğer deyişe bu düzenleme ile koruduğu hukuki değer nedir sorusunun yanıtlanması gerekmektedir. Buna göre reşit olmayanla cinsel ilişki suçu ile korunan hukuk değer cinsel bütünlük, cinsel dokunulmazlıktır.

Failin hareketinin tipik olabilmesi için hareketinin kanundaki suç tanımına eş olması gerekmektedir. Tipiklikte maddi unsurun oluşabilmesi için fail, mağdur, suçun konusu, hareket, mağdurun rızası, netice, nedensellik bağı, nesnel yükleme araştırmalıdır.

Maddi Unsur

Fail

Failin kimler olabileceğine ilişkin soru işaretleri vardır. Yargıtay bu suçun failinin yalnızca erkekler olabileceğine dair içtihat birliğindedir. Fakat yukarıda da söylediğimiz üzere bunun aksine görüşler bulunmaktadır. Yargıtay’a göre failin erkek olması ve 15 yaşını doldurmuş ve 18 yaşını doldurmamış olmaması suçun faili olması için yeterlidir. Aksi görüşler bulunmaktadır.

Mağdur

Mağdur 15 yaşını doldurmuş olan 18 yaşını doldurmamış olan çocuklardır.

Suçun Konusu

Suçun konusu mağdurla cinsel ilişkiye girilmesi ve onun vücududur.

Hareket

Yargıtay’a göre hareket, fail tarafından mağdurun vücuduna organ ve sair cisim sokulmasıdır. Cinsel ilişki sayılabilmesi için bu eylemin bir önceki cümlede ifade ettiğimiz gibi olması gerekmektedir. Eylemin buna uymaması halinde çocukların cinsel istismarı suçu oluşacaktır.  

Mağdurun Rızası

Mağdurun rızası TCK’da hukuka uygunluk nedeni olarak düzenlenmiştir. Fakat Anayasa Mahkemesi ve Yargıtay kararlarına göre bu suç için mağdurun rızası hukuka uygunluk nedeni değil, tipikliğin bir unsuru olarak kabul görmektedir. Buna göre bu suçun oluşabilmesi için mağdurun rızanın olması gerekmektedir.

Netice

Failin hareketi sonucunda mağdurun vücuduna organ veya sair cisim sokulmalı ve vücut dokunulmazlığı ve cinsel bütünlüğü ihlal edilmiş olmalıdır. Bu suç neticesi hareket ile bitişiktir. Netice hareketin yapılması ile doğar.

Nedensellik Bağı

Failin hareketi ile netice arasında sebep ilişkisi bulunmalıdır. Bu suç bakımından bu ilişkinin tespiti kolaydır. Failin hareketi olmasaydı neticenin doğması incelenecektir.

Nesnel Yükleme

Suçun faile objektif bir biçimde isnat edilmesidir. Bunun için uzman İstanbul ceza avukatı ile görüşülmesinde fayda bulunmaktadır.

Manevi Unsur

Bu suç ancak kasten işlenebilir. Kasten işlenmemiş olması durumunda manevi unsur yoktur. Suç oluşmayacaktır.

Hukuk Aykırılık

Bu aşamada, failin hareketinin doğurduğu neticenin hukuka uygun olabilmesi için bir nedenin olup olmadığı incelenecektir.

Tek hukuka uygunluk nedeni evlilik ilişkisidir. Mağdur ile fail evli ise bu durumda bir hukuka uygunluktan bahsedilecektir.

Hukuka uygunluk incelemesini yapabilmek için tipikliğin oluşması gerekmektedir.

4. TCK m.104 Reşit Olmayanla Cinsel İlişki Suçunun Cezası Nedir?

a. Suçun Temel Hali

Suçun temel hali, failin mağdura organ veya sair cisim sokmasıdır. Bu halin cezası ise 2 yıldan 5 yıla kadar hapis cezasıdır.

b. Nitelikli TCK m.104 Reşit Olmayanla Cinsel İlişki Halleri

Reşit olmayanla cinsel ilişki suçunun iki nitelikli hali bulunmaktadır.

  1. Suçun Mağdur ile Arasında Evlenme Yasağı Bulunan Kişi Tarafından İşlenmesi

Bu durum 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu’nun 129. maddesinde düzenlenmiştir. Buna göre üstsoy ve altsoy arasında, kardeşler arasında, amca, dayı, hala, teyze ve yeğenlerle vd. kişilerle evlenmek yasaktır. Suçun bu kişilerce işlenmesi durumunda ceza 10 yıldan 15 yıla kadar hapis cezasıdır.

  • Suçun Evlat Edineceği Çocuğun Evlat Edinme Öncesi Bakımını Üstlenen veya Koruyucu Aile İlişkisi Çerçevesinde Koruma, Bakım ve Gözetim Yükümlülüğü Bulunan Kişi Tarafından İşlenmesi

Nitelikli halin bu durumda olması durumunda ceza 10 yıldan 15 yıla hapis cezasıdır.    

c. Daha Az Cezayı Gerektiren Haller

Daha az cezayı gerektiren özel hal bulunmamaktadır. Genel hükümlere göre indirim halleri gündeme gelebilir.

d. Özel Görünüş

Özel görünüş hallerinden teşebbüs, iştirak, içtima halleri incelenmelidir.

  1. Teşebbüs

Bu suç için teşebbüs mümkündür. Failin mağdura organ ve sair cisim sokmak üzere olması durumunda bu hareketi bir başkası tarafından engellenmiş veya hareketi yapamayacak duruma gelmişse suçun icra hareketlerine başlanılmış fakat dış nedenlerden ötürü suç tamamlanamamıştır.

  • İştirak

Suçun tanımına uygun her türlü iştirak hali mümkündür. Şeriklik bakımından yardım etme durumunda, yardım eden kişinin mağdura veya faile yardım etmesi kendisine uygulanacak cezayı değiştirmeyecektir.

  • İçtima

Bu suç zincirleme suç şeklinde işlenebilir. Bu durumda TCK m.43 uygulama alanı bulacaktır. Suçun temel hali şikâyete tabi olduğu için her bir hareket için ayrı bir şikâyetin bulunması gerekmektedir. Aksi halde zincirleme suç hükümlerine başvurulamayacaktır.

e. TCK m.104 Reşit Olmayanla Cinsel İlişki Suçunda İndirim Halleri

Özel bir indirim hali bulunmamaktadır. Genel hükümler uyarınca indirim halleri incelenmelidir. Bu durum İstanbul ceza avukatı hukukî yardımı ile kolaylaştırılabilir.

5. TCK m.104 Reşit Olmayanla Cinsel İlişki Suçunda Adli Para Cezasına Çevirme, Erteleme ve Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılmasına Kararı

a. TCK m.104 Reşit Olmayanla Cinsel İlişki Suçunda Adli Para Cezasına Çevirme

Konumuz suçun cezası, hapis cezasıdır. Hapis cezaları seçenek yaptırım olarak adli para cezasına çevrilebilir. Fakat bunun belli koşulları bulunmaktadır. Bunun için esaslı koşul, failin hapis cezasının kısa süreli yani 1 yıl veya daha az süreli hapis cezası olması gerekmektedir. Reşit olmayanla cinsel ilişki suçu, cezası bu süreye uymamaktadır. Fakat ceza indirimlerle bu süreye uygun hale gelirse, çevirmenin diğer koşullarının (TCK m.50/1) oluşmasıyla hapis cezası adli para cezasına çevrilebilir. 

b. TCK m.104 Reşit Olmayanla Cinsel İlişki Suçunda Erteleme

Erteleme TCK m.51’de düzenlenmiştir. Erteleme kararı verilebilmesi için kural olarak hükmolunan cezanın (1) iki yıl ve daha az süreli olması gerekmektedir. Ayrıca fail bakımından ise (2) failin daha önce işlemiş olduğu kasıtlı bir suçtan dolayı 3 aydan fazla hapis cezasına mahkûm edilmemiş olması ve (3) yargılama sürecinde tekrar suç işlemeyeceği yönünde kanaat uyandırması gerekmektedir.

Konumuz suç bakımından hapis cezası süresi erteleme kararı için yeterli değildir. Fakat genel hükümler uyarınca indirimlerle süre koşulu sağlanırsa diğer koşulların da karşılanmasıyla erteleme kararı verilebilir. Ayrıca infaz hukukuna göre de erteleme mümkün olabilir.

c. TCK m.104 Reşit Olmayanla Cinsel İlişki Suçunda Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılmasına Kararı (HAGB)

HAGB 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu’nun (CMK) 231. maddesinde düzenlenmiştir. HAGB kararının verilebilmesi için hapis cezasının veya adli para cezasının belli bir miktardan fazla olmaması koşuluyla birlikte, başka koşullar da aranmaktadır. Burada süre yargılama sonucunda sanığa verilen hapis cezasının veya adli para cezasının süresidir. Buna göre hapis cezası veya adli para cezası iki yıl veya daha az süreli olmalıdır.

Konumuz suç açısından süre koşulu karşılanmamaktadır. Fakat yukarıdaki kurumlar açısından açıklamalarımız aynen burada da geçerlidir. Yani süre koşulu ve diğer koşullar sağlanırsa HAGB kararı verilmesi de muhtemeldir.

HAGB kararı verilmesinde mahkemenin takdiri önemlidir. Mahkemede kararın verilebilmesi için yeterli intibaının bırakılması için Maltepe ceza avukatı hukukî desteği alınabilir.

6. TCK m.104 Reşit Olmayanla Cinsel İlişki Suçu Soruşturma ve Kovuşturma Aşaması

a. TCK m.104 Reşit Olmayanla Cinsel İlişki Suçunda Soruşturma Aşaması

Soruşturma aşaması Cumhuriyet Savcısı tarafından yürütülür ve kovuşturmanın olup olmayacağına dair karar verilmesiyle sona erer. Savcılık soruşturma aşamasında delilleri toplayacaktır. Soruşturma aşamasında İstanbul ceza avukatı ile çalışılması kovuşturma sürecinin olumsuzluklarını engellemek için önemlidir.

b. TCK m.104 Reşit Olmayanla Cinsel İlişki Suçunda Kovuşturma Aşaması

Kovuşturma aşamasında sanığın suçu işleyip işlemediği konusunda kanaate varılmaktadır. İşlediyse cezası verilir veya hukukî kurumlar işletilir. Bu aşamayı mahkemeye yürütür. Kovuşturma Pendik ceza avukatı hukukî yardımı ile yürütülürse sanık lehine çözümler üretilebilir.

7. TCK m.104 Reşit Olmayanla Cinsel İlişki Suçunda Şikâyet Süresi, Zamanaşımı, Uzlaşma, Etkin Pişmanlık ve Görevli Mahkeme

a. TCK m.104 Reşit Olmayanla Cinsel İlişki Suçunda Şikâyet Süresi

TCK m.104/1’e göre soruşturma ve kovuşturma yürütülebilmesi için şikâyet gerekmektedir.

TCK m.104/2 ve m.104/3’e göre soruşturma ve kovuşturma yürütülmesi için şikâyet aranmaz.

Şikâyet aranan hallerde şikâyet süresi 6 aydır (TCK m.73/1). Bu süre failin ve hareketin öğrenilmesinden itibaren başlar. Her halde zamanaşımı süresinin geçmesine kadar süre başlayabilir.

b. TCK m.104 Reşit Olmayanla Cinsel İlişki Suçunda Zamanaşımı

İki tür zamanaşımı bulunur. Bunlar ceza (TCK m.68) ve dava (TCK m.66) zamanaşımlarıdır.

Reşit olmayanla cinsel ilişki suçu dava zamanaşımı süresi nitelikli hallerde 15 yıl, temel halde 8 yıldır.

Reşit olmayanla cinsel ilişki suçu ceza zamanaşımı süresi nitelikli hallerde 20 yıl, temel halde 10 yıldır.

Zamanaşımı tespitinde kesilme, durma gibi haller gündeme gelebilir. Bu durumların tespiti Kartal ceza avukatı hukukî yardımı alınarak yapılabilir.

c. TCK m.104 Reşit Olmayanla Cinsel İlişki Suçunda Uzlaşma

Reşit olmayanla cinsel ilişki suçu uzlaşmaya tabi bir suç değildir.

d. TCK m.104 Reşit Olmayanla Cinsel İlişki Suçunda Etkin Pişmanlık

Reşit olmayanla cinsel ilişki suçunda etkin pişmanlık hükümleri uygulanmaz.

e. TCK m.104 Reşit Olmayanla Cinsel İlişki Suçunda Görevli Mahkeme

Konumuz suçun temel hali açısından görevli mahkeme asliye ceza mahkemeleridir. Nitelikli haller açısından görevli mahkeme ağır ceza mahkemesidir.

8. TCK m.104 Reşit Olmayanla Cinsel İlişki Suçu Koruma Tedbirleri, Tutukluluk ve Gözaltı

Koruma tedbirleri ceza davasının yürütülmesi aşamasında kamuyu, sanığı, mağduru veya ilgilileri korumak açısından uygulanan tedbirlerdir.

Reşit olmayanla cinsel ilişki suçunda tutuklama kararı verilebilir.

Ayrıca bu kapsamda gözaltı kararı da verilebilir. Koruma tedbirleri CMK’da düzenlenmiştir. İlgili suç kapsamında ölçülülük ilkesini de hesaba katarak uygun koruma tedbirleri gündeme gelebilir.

Koruma tedbirlerine karar verilmesi aşamasında, itiraz aşamasında İstanbul Anadolu ceza avukat hukukî yardımı alınmasında yarar vardır.