Trafik İdari Para Cezası

//

Av. Emrecan Genez

İdari para cezaları genel olarak 5326 sayılı Kabahatler Kanunu’nda düzenlenmiş olup, trafik idari para cezaları ise daha çok 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu’nda düzenlenmiştir. Trafik cezasının sonuç doğurabilmesi için kişiye cezanın tebliğ edilmesi gerekmektedir. Aksi halde cezanın verildiği takvim yılının sonu ile tebliğ edilmediyse ceza söz konusu olmayacaktır.

Trafik cezaları, kişilerin trafik güvenliği için düzenlenmiş kurallara uymamaları üzerine yaptırım olarak düzenlenen hususlardır. Bazı hallerde bahsini edeceğimiz trafik cezaları hukuka uygun şekilde verilmemiş olabilir. Bu nedenden ötürü uzman ceza avukatından hukukî yardım alarak sürecin yönetilmesiyle, haksız trafik cezasının kaldırılması gerekebilir.

Tescil plakasına işlem yapılacaksa cezanın neden verildiği, yer ve zaman, plakaya ceza yazıldığı gibi hususlar belirsizliklere yer vermeyecek şekilde düzenlenmelidir. Bu tutanak yedi iş günü içerisinde tescil plakasına kayıtlı olan kişiye tebliğ edilir. Tebligatta tutanağa itiraz merciin gösterilmesi gerekmektedir.

Radar Cezasına Nasıl İtiraz Edilir?

Radar nedeniyle trafik cezası verilmesi yasada hız kurallarına uyulmaması nedeniyle verilen cezalardandır. Hız ölçen cihazlarla sürücünün hızı tespit edilir. Eğer hız sınırı aşılmışsa, sınırı aşan oranla orantılı idari para cezası düzenlenir.

Eğer radarın varlığına dair uyarı levhası bulunmuyorsa ve bu duruma rağmen sürücüye hiç beklenmek yerde, tuzağa düşürme amacıyla verilen cezalar ceza alanın müracaatı ile mahkemece iptal edilebilir. Bu durumda İstanbul ceza avukatından hukukî yardım alınmasında fayda vardır.

Radarın varlığına dair birtakım cihazlar kullanmak, ithal etmek, imal etmek yasaktır.

Radar cezası verilebilmesi için radar cihaz sistemi üzerinden hesaplama yapılır. Bu durumda plakaya ceza yazılır. Plakaya yazılan cezalar plaka sahibine tebliğ edilir. Tebliğ tarihinden itibaren 10 iş günü içinde yerleşim yerindeki sulh ceza hakimliğine itirazda bulunulabilir.

Hız Cezasına Nasıl İtiraz Edilir?

Trafik güvenliğinin sağlanabilmesi amacıyla karayollarında hız sınırları bulunmaktadır.

Otomobiller en çok şehirlerarası çift yönlü karayollarında 90 km/s, bölünmüş yollarda 110 km/s, otoyollarda 120 km/s hız yapabilirler. İçişleri Bakanlığı yol standartlarını dikkate alarak yukarıda belirtilen hız sınırlarını otomobiller için 20 km/s artırmaya yetkilidir.

Hız ölçen teknik cihaz veya çeşitli teknik usullerle yapılan tespit sonucu belirlenen hız sınırlarını;

a) Yüzdeondan yüzde otuza (otuz dâhil) kadar aşan sürücülere 235 Türk lirası,

b) Yüzdeotuzdan yüzde elliye (elli dâhil) kadar aşan sürücülere 488 Türk lirası,

c) Yüzdeelliden fazla aşan sürücülere 1.002 Türk lirası idari para cezası verilir. Bu miktarlar her yıl güncellenmektedir.

Trafik para cezasına tebliğden itibaren 15 gün içerisinde itiraz edilebilir. Bu süre yüze karşı kesilen cezalar için yüze karşı kesilen tarihten, diğer cezalar için ise tebliğ tarihinden itibaren işlemeye başlar. İtiraz sulh ceza hakimliğine yapılır.

Yanlış Park Cezasına Nasıl İtiraz Edilir?

Karayolları Trafik Kanununa göre park etmesi yasak olan yerlerde park edilmesi nedeniyle park cezası yazılabilmektedir. Park edilmesi yasak olan yer ve hallere ilişkin düzenleme Karayolları Trafik Kanununun 61.maddesinde düzenlenmiştir.

Yanlış park cezası, eğer sürücünün yüzüne karşı yazılmışsa sürücü 15 gün içerisinde cezaya itiraz edebilir. Eğer ceza plaka sahibine tebliğ edilmişse bu itiraz tebliğden itibaren 15 gün içerisinde yapılabilir. Eğer bu 15 hak düşürücü süre kaçırılmışsa trafik cezası verme işleminin idari bir işlem olmasından ötürü, 60 gün içerisinde İdare Mahkemesine müracaat edilebilir.

Eğer park yerinin olmaması noktasında ciddi bir orantısızlık bulunması halinde yazılan park yeri cezası iptal edilebilir.

Alkollü Araç Kullanma Trafik Cezasına Nasıl İtiraz Edilir?

Uyuşturucu veya uyarıcı madde ve alkol kullanıp trafikte sürücülük yapmak trafik güvenliğini tehlikeye sokan davranışlardandır. Dolayısıyla bu şekilde araç kullanmak yasaktır. Aksi halde durumun özelliklerine göre yaptırımlar öngörülmüştür.

Uyuşturucu veya uyarıcı maddelerin kullanılıp kullanılmadığı ya da alkolün kandaki miktarını tespit amacıyla, kollukça teknik cihazlar kullanılır.

Teknik cihaz ile yapılan ölçüme itiraz eden veya bu cihaz ile ölçüm yapılmasına müsaade etmeyen bu sürücüler, en yakın adli tıp kurumuna veya adli tabipliğe veya Sağlık Bakanlığına bağlı sağlık kuruluşlarına götürülerek uyuşturucu veya uyarıcı madde ya da alkol tespitinde kullanılmak üzere vücutlarından kan, tükürük veya idrar gibi örnekler alınır.

Alkollü araç kullanma cezası kişinin yüzüne karşı yapılır. Sürücü ceza tarihinden itibaren 15 iş günü içerisinde Sulh Ceza Hakimliğine itirazda bulunabilir. Trafik idari para cezasının tebliğ tarihinden itibaren onbeş gün içinde ödenmesi halinde; dörtte bir oranında indirim yapılır. Dolayısıyla itiraz yapılacak olsa da erken ödeme indirimden yararlanılmalıdır. Eğer itiraz haklı görünürse ödenen ücret iade olacaktır.

Para cezalarının, tutanağın tebliğ tarihinden itibaren bir ay içinde ödenmesi gerekir. Bir ay içinde ödenmeyen cezalar için her ay %5 faiz uygulanır. Yüzüne karşı yazılan cezalarda tebliğ zamanı yüze karşı cezanın kesildiği andır.

Trafik Cezasına Nasıl İtiraz Edilir?

Trafik idari cezaları plakaya veya sürücüye yazılabilir. Plakaya yazılan cezalar 7 iş günü içerisinde ilgiliye tebliğ edilir. Sürücüye kesilen cezalarda ise yüzüne karşı yazılması halinde tebliğ anı yazılma anıdır. Tebliğden itibaren 15 gün içerisine sulh ceza hakimliğine itiraz edilebilir.

İtiraz edilirken dilekçede:

Dava dilekçesi,

Trafik idari para cezası karar tutanağı ve tutanak tebligatının fotokopisi,

Trafik cezası kesilen araca dair ruhsat fotokopisi,

Ehliyet ve kimlik fotokopisi,

Ödeme yapıldıysa dekontu bulunmalıdır.

Trafik idari para cezasının tebliğ tarihinden itibaren onbeş gün içinde ödenmesi halinde; dörtte bir oranında indirim yapılır. İtiraz başvuru süresi ile erken ödeme süresi aynı olduğundan ötürü erken ödeme süresini kaçıran kişi itiraz süresini de kaçırmıştır.

15 günlük itiraz süresi kaçırılırsa, cezanın yazıldığı zamanki tebliğ tarihinden itibaren başlayan 60 günlük süre içerisinde idare mahkemesine başvurularak idari işlemin iptali istenebilir.