Türk Ceza Kanunu (TCK) Madde 102 – Cinsel Saldırı Suçu

//

Av. Hakan Taştemir

1. TCK Madde 102 Cinsel Saldırı Suçu Tanımı?              

Suçun tipik, hukuka aykırı ve kusurlu bir hareket olduğundan daha önceki yazılarımızda da söz etmiştik.

Suçun genel anlamdaki bu tanımından sonra ele aldığımız cinsel saldırı suçu ise şöyle tanımlanabilir: Cinsel saldırı, cinsel davranışlarla bir kimsenin vücut dokunulmazlığının ihlal edilmesidir. Bu ihlalin derecesi Nitelikli TCK Madde 102 Cinsel Saldırı Halleri başlığı altında incelenecektir.

Bu suç Türk Ceza Kanunu’nun kişilere karşı suçlar başlıklı ikinci kısmında cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar başlıklı altıncı bölümünde düzenlenmiştir.

2. TCK Madde 102 Cinsel Saldırı Suçu Şartları Nedir?

Cinsel saldırı suçunun oluşabilmesi için, cinsel bir davranışın yani eylemin mağdura yöneltilmesi ve mağdurun vücut dokunulmazlığında bu cinsel davranışla bir ihlalin gerçekleşmesi gerekmektedir.

Yargıtay, vücut dokunulmazlığını ihlal eden cinsel davranışın, cinsel arzuları tatmin etmek amacına yönelik olması gerektiğine dair içtihat geliştirmiştir.

3. TCK Madde 102 Cinsel Saldırı Suçunun Unsurları?

Cinsel Saldırı Suçu Unsurları
Cinsel Saldırı Suçu Unsurları

Cinsel saldırı suçu ile korunan hukukî değer, suçun kanunda düzenlenme yeri ile bağlantılı olarak kişinin cinsel dokunulmazlığıdır.

Suçun tipikliğinin oluşabilmesi için maddi ve manevi unsurunun bulunması, hukuka aykırılığın sabit olabilmesi için hukuka uygunluk nedeninin olmaması, kusurluluğun var olabilmesi için ise kusurluluğa etki edecek bir nedenin olmaması gerekmektedir.

Tipiklik için gerekli maddi unsurlar fail, mağdur, konu, hareket, netice, hareket ile netice arasındaki nedensellik bağı, nedensellik bağının tespitine göre gerekirse objektif isnadiyet şeklindedir. Manevi unsur ise suçun kasten mi taksirle mi işlendiğinin incelenmesi neticesindeki kanaattir. Netice sebebiyle ağırlaşmış suçun manevi unsuru ise kast-taksir kombinasyonu şeklinde kabulü varsayıldığında diğer suçlar gibi manevi unsur incelemesi yapılacaktır. Bu suçun sırf hareket suçu olması nedeniyle neticenin oluşması aranmaz.

Fail herkes olabilir, bu suç özgü suç değildir.

Mağdur herkes olabilir ancak mağdur çocuksa bu suç değil, TCK m.103 Çocukların Cinsel İstismarı Suçu veya TCK m.104 Reşit Olmayanla Cinsel İlişki Suçu gündeme gelecektir.

Suçun konusu mağdurun vücut bütünlüğüdür.

Hareket ise mağdurun rızasına aykırı olacak veya rızası olmadan vücut dokunulmazlığın ihlal edilmesidir. Bu hareketle suçun basit hali oluşur. Hareketin sarkıntılık düzeyinde kalması ihtimali bulunmaktadır. Sarkıntılık halinde de mağdurun vücuduna fiziki temasta bulunulmakta fakat bu halde basit halden daha hafif bir durum meydana gelmektedir. Yargıtay’a göre örneğin mağdurun ensesinden, yanaklarından öpmek, özellikle toplu taşıma araçlarında olan mağdura sürtünme hareketleri sarkıntılık düzeyinde kalacak hareketlerdir.

Netice hareket sonucunda meydana gelen durumdur.

Nedensellik bağı ve objektif isnadiyet ise somut olaya göre değerlendirilmek zorundadır, bunlar olmasa maddi unsur oluşmayacaktır.

Suçun manevi unsuru ise kasttır. Yani bu suç ancak kasten işlenebilir. Bu suç bakımından neticesi sebebiyle ağırlaşma hali de bulunmaktadır. Bu durum mağdurun eylem sonucunda bitkisel hayata geçmesi veya ölmesi olarak gündeme gelebilir.

Bu suçta hukuka uygunluk nedenlerinden mağdurun rızasıdır (TCK m.26). Cinsel saldırı suçunda rıza suç için gerekli hareketin gerçeklemesi sırasında var olmalıdır. Çünkü hareketten sonra yapılacak olan hukuken geçerli bir rıza değildir. Hareketin mağdurun rızası dışında gerçekleştirilmesi failin kriminal enerjisinin varlığını göstermektedir. Eğer mağdurun rızası hareketin gerçekleştiği sırada var ise eylem hukuka uygundur. Failin ilgilinin rızası konusunda hataya (TCK m.30) düşmesi gündeme gelebilir. Bu halde hata değerlendirmesi yapılacaktır.

Kusurluluk (TCK m.28,29, 31 vd.) için kanunda öngörülen haller varsa somut olayda bu durumun incelenmesi gerekir.

Suçun unsurları ceza yargılamasında en kritik konudur. Bu konunun uzman İstanbul ceza avukatı hukukî yardımından istifade ederek aydınlatılmasında yarar bulunur.

4. TCK Madde 102 Cinsel Saldırı Suçunun Cezası Nedir?

a. Suçun Temel Hali

Cinsel saldırı suçunun basit hali oluşursa faile 5 yıldan 10 yıla kadar hapis cezası verilir. Eğer suç sarkıntılık düzeyinde kalmışsa ceza 2 yıldan 5 yıla kadar tatbik olunur.

b. Nitelikli TCK Madde 102 Cinsel Saldırı Halleri

Cinsel saldırı suçunun birden fazla nitelikli hali bulunmaktadır.

Bu suç fiilinin vücuda organ veya sair cisim sokulması suretiyle gerçeklemesi halinde, faile 12 yıldan az olmamak üzere hapis cezası verilir.  Bu eylem eşe karşı gerçekleştirilirse, eşin şikâyeti olmadan soruşturma veya kovuşturma yapılamaz. Bu nitelikli hal halk arasında tecavüz olarak da dile gelmektedir.

Suçun;

a) Beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan kişiye karşı,

b) Kamu görevinin, vesayet veya hizmet ilişkisinin sağladığı nüfuz kötüye kullanılmak suretiyle,

c) Üçüncü derece dâhil kan veya kayın hısımlığı ilişkisi içinde bulunan bir kişiye karşı ya da üvey baba, üvey ana, üvey kardeş, evlat edinen veya evlatlık tarafından,

d) Silahla veya birden fazla kişi tarafından birlikte,

e) İnsanların toplu olarak bir arada yaşama zorunluluğunda bulunduğu ortamların sağladığı kolaylıktan faydalanmak suretiyle, işlenmesi hâlinde, yukarıdaki fıkralara göre verilen cezalar yarı oranında artırılır.

Yani suçun basit halinin veya vücuda organ veya sair cisim sokulması suretiyle gerçekleşen cinsel saldırı suçunda sayılan haller var ise verilecek cezalarda artırıma gidilir.

Suç sonucunda mağdur bitkisel hayata geçmişse faile ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilir.

c. Daha Az Cezayı Gerektiren Haller

Suçun basit halindeki hareketin sarkıntılık düzeyinde kalması durumunda ceza basit hale göre daha az olacaktır.

d. Özel Görünüş

Cinsel saldırı suçu için teşebbüs, iştirak, içtima halleri gündeme gelebilir.

Teşebbüs (TCK m.35): Cinsel saldırı suçu sırf hareket suçu olduğu için hareketin yapılması ile suç meydana gelir. Suçun icra hareketleri kısımlara ayrılabiliyorsa teşebbüsten bahsedilebilir.

İştirak (TCK m.37 vd.): İştirak hükümleri bakımından cinsel saldırı için özel düzenleme bulunmamaktadır. Yerini gösterdiğimiz hükümler aynen tatbik edilir.

İçtima (TCK m.42 vd.): Cinsel saldırı suçunun oluşabilmesinde mağdurun direncinin kırılması için gereken cebrin ve şiddetin kullanılması halinde faile, TCK m.86 Kasten Yaralama Suçu dolayısıyla ayrıca ceza verilmez. Fakat direncin kırılmasından öte ölçü aşılmışsa, ayrıca kasten yaralama suçundan söz edilir. Bununla birlikte fail cinsel saldırı sırasında mağdurun hürriyetine müdahale ettiği ve mağduru kendi hakimiyet alanına soktuğu için TCK m.109 Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma Suçu da oluşacaktır ve ayrıca ceza verilecektir. Cinsel saldırı suçu mağdurun konut ve işyerine girilerek gerçekleşmişse TCK m.116 Konut Dokunulmazlığının İhlali Suçu oluşacaktır ve ayrıca ceza verilecektir.

e. TCK Madde 102 Cinsel Saldırı Suçunda İndirim Halleri

Bu suç için yasada düzenlenen indirim halleri özel olarak bulunmamaktadır. Fakat genel hükümlere indirim halleri bu suç için de geçerlidir.

Uzman ceza avukatlarından hukukî yardım alarak davanın çözümü kolaylaştırılabilir.

5. TCK Madde 102 Cinsel Saldırı Suçunda Adli Para Cezasına Çevirme, Erteleme ve Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılmasına Kararı

a. TCK Madde 102 Cinsel Saldırı Suçunda Adli Para Cezasına Çevirme

Cinsel saldırı suçunun cezası hapis cezasıdır. Adli para cezasına çevirme kısa süreli hapis cezaları için seçenek yaptırımlardan biridir. Kısa süreli hapis cezası ise hükmedilen cezanın 1 yıl veya daha az süreli olmasıdır. Cinsel saldırı suçunun cezaları dikkate alındığında hükmedilen ceza kısa süreli hapis cezasından uzaktır. Fakat genel hükümlere göre indirim hallerine göre kısa süreli hapis cezası gündeme gelirse seçenek yaptırım olarak adli para cezası gündeme gelir.

b. TCK Madde 102 Cinsel Saldırı Suçunda Erteleme

2 yıl ve daha az süreli ceza alanların hapis cezaları ertelenebilir. Eğer fail suçu işlediği sırada 18 yaşını doldurmamış veya 65 yaşını bitirmiş ise 2 yıllık süre yerine 3 yıllık süre aranır.

Erteleme kararı TCK m.51’e göre hâkim tarafından verilir. Erteleme ile 1 yıldan az 3 yıldan fazla olmamak üzere denetim süresi belirlenir. Bu denetim süreci kanunda yazılı şekilde düzenlenir. Denetim süresi içerisinde hâkimin fail için belirlediği yükümlülüklere uygun davranan veya iyi halli olan failin cezası infaz edilmiş sayılır.

Cinsel saldırı suçu adli para cezasına çevirmede olduğu gibi erteleme kararının verilebilmesi bakımından da uzak bir olasılıktır. Adli para cezasına çevirme için söylediğimiz ihtimaller burada da geçerlidir.

c.  Suçunda Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılmasına Kararı (HAGB)

HAGB kararı verilebilmesi sanığın 2 yıl veya daha az süreli hapis veya adli para cezası almış olması, daha önceden kasten işlenen bir suçtan mahkûm edilmiş olmaması, mahkemece sanığın yeniden suç işlemeyeceği konusunda kanaat uyanması, suçla meydana gelen zararın giderilmesi gerekmektedir.

Cinsel saldırı suçunun HAGB’ye konu olabilmesi cinsel saldırı için öngörülen ceza dikkate alındığında uzak bir olasılıktır. Fakat eğer koşullar sağlanmışsa HAGB kararı verilebilmesi için sanık rıza göstermelidir.

Karar neticesinde sanık belli bir süre denetime tabi olur. Bu denetim süresi içerisinde sanık kasten bir suç işlemez ve denetim süresinde kendisine yükletilen yükümlülükleri yerine getirirse hüküm ortadan kalkar ve davanın düşmesine karar verilir. Aksi halde karar açıklanır ve ceza infaz edilir.

6. TCK Madde 102 Cinsel Saldırı Suçu Soruşturma ve Kovuşturma Aşaması

a. TCK Madde 102 Cinsel Saldırı Suçunda Soruşturma Aşaması

Soruşturma Cumhuriyet Savcısı tarafından yürütülür. Savcı soruşturma neticesinde kovuşturmaya yer olup olmadığına dair karar verir. Fail eğer çocuksa bu durumda soruşturma bizzat Cumhuriyet Savcısı tarafından yürütülecektir.

Soruşturmanın başlayabilmesi için savcı her şekilde suçtan haberdar olabilir. Fakat suçun eşe karşı işlenmesi durumunda eşin şikayetinin arandığı hal saklıdır.

b. TCK Madde 102 Cinsel Saldırı Suçunda Kovuşturma Aşaması

Kovuşturma mahkeme marifetiyle yapılır. Kovuşturma sırasında failin suçu işleyip işlemediği araştırılır ve nihai karar verilir.

Ayrıksı durumlar saklı kalmak üzere kovuşturma ilk derece mahkemesinde yapılır. İlk derece mahkemesinden sonra verilen karara karşı kanun yollarına başvurulabiliyorsa başvurulur.

Cinsel saldırı suçunda ilk derece mahkemesinin vermiş olduğu kararlara karşı kanun yollarına başvurulabilir.

7. TCK Madde 102 Cinsel Saldırı Suçunda Şikâyet Süresi, Zamanaşımı, Uzlaşma, Etkin Pişmanlık ve Görevli Mahkeme

a. TCK Madde 102 Cinsel Saldırı Suçunda Şikâyet Süresi

Cinsel saldırı suçu şikâyete tabi bir suç değildir. Fakat cinsel saldırı eyleminin vücuda organ veya sair cisim sokularak eşe karşı işlenmesi durumunda eşin şikâyeti olmadan soruşturma ve kovuşturmaya başlanılamaz.

Eşin şikâyet süresi eylemden itibaren başlamak üzere 6 aydır. Bu süre içerisinde şikâyet edilmezse soruşturma ve kovuşturma yapılamayacaktır.

b. TCK Madde 102 Cinsel Saldırı Suçunda Zamanaşımı

Suçlarda zamanaşımı dava ve ceza zamanaşımı olacak şekilde iki türlüdür. Dava zamanaşımı sanığın eylemine ilişkin davanın açılabilmesi için öngörülen süre iken ceza zamanaşımı faile yükletilen cezanın infaz edilebilmesi için geçmemiş olması gereken süredir.

Zamanaşımı hesaplanırken cezanın üst sınırı dikkate alınır.

Dava zamanaşımı (TCK m.66-67): Cinsel saldırı suçunun basit halinde cezanın üst sınırı 10 yıldır. Bu hal kapsamında dava zamanaşımı 15 yıldır. Bu suçun nitelikli halinde ise cezanın miktarına göre büyük olasılıkla 15 ayrıksı hallerde de 20 yıllık zamanaşımı uygulanır. Cinsel saldırı suçu nedeniyle mağdurun bitkisel yaşama girmesi neticesinde uygulanacak dava zamanaşımı 30 yıldır.

c. TCK Madde 102 Cinsel Saldırı Suçunda Uzlaşma

Bu suç uzlaştırma yapılabilecek suçlardan değildir.

d. TCK Madde 102 Cinsel Saldırı Suçunda Etkin Pişmanlık

Bu suç için etkin pişmanlık hükümleri uygulanmaz.

e. TCK Madde 102 Cinsel Saldırı Suçunda Görevli Mahkeme

Suçun basit hali ve sarkıntılık halinde görevli mahkeme asliye ceza mahkemesidir. Diğer hallerde görevli mahkeme ağrı ceza mahkemesidir.

8. TCK Madde 102 Cinsel Saldırı Suçu Koruma Tedbirleri, Tutukluluk ve Gözaltı

Koruma tedbirleri Ceza Muhakemesi Kanunu’nun dördüncü kısmında düzenlenmiştir. Bunlar yakalama, gözaltı, tutuklama, arama ve el koyma, adli kontrol, iletişim tespiti, dinlenmesi ve kayda alınması, gizli soruşturmacı görevlendirilmesi ve teknik araçlarla izlemedir.

Bu koruma tedbirleri ölçülü ve durumun gerektirdiği ölçüde cinsel saldırı suçunun aydınlatılması için uygulanır.