Türk Ceza Kanunu (TCK) Madde 103 – Çocukların Cinsel İstismarı Suçu

//

Av. Hakan Taştemir

1. TCK m.103 Çocukların Cinsel İstismarı Suçu Tanımı?

Suç teorik açıdan baktığımızda tipik, hukuka aykırı ve kusurlu harekettir.

Çocukların cinsel istismarı suçu da teorik suç teorisine uygun olarak düzenlenmiştir. Çocukların cinsel istismarı suçu, Türk Ceza Kanunu’na göre çocuğa karşı işlenebilen ve çocuğun cinsel dokunulmazlığını ihlal eden bir suçtur.

Yazımız konusu suç TCK’nın cinsel dokunulmazlığa karşı işlenen suçlar başlıklı bölümünde düzenlenmiştir.

2. TCK m.103 Çocukların Cinsel İstismarı Suçu Şartları Nedir?

Çocukların cinsel istismarı suçu çocuğa karşı yöneltilmiş olmalıdır. Bu yönelme hareketinin cinsel davranışlarla yapılması gerekmektedir. Cinsel davranış çocuğun cinsel yönden istismar edilmesi anlamına gelmektedir.

Şartların oluşup olmadığını İstanbul ceza avukatı hukukî yardımı ile tespit ceza yargılamasına uzman ceza avukatı ile katılmakta yarar olacaktır.

3. TCK m.103 Çocukların Cinsel İstismarı Suçu Unsurları?

Cinsel İstismar Suçu Unsurları
Cinsel İstismar Suçu Unsurları

Çocukların cinsel istismarı suçunun unsurları suçu oluşturan unsurlardır. Yargılamada suçun oluşup oluşmadığı bu unsurların tespitinin incelenmesi neticesinde netleşecektir. İyi bir ceza yargılamasının sonuç doğurabilmesi için somut olayın bu unsurlara göre irdelenmesi ve ortaya konulması gerekmektedir.

Suçun unsurlarının incelemesine geçmeden önce her suçta olduğu gibi suçun getirilmesindeki amaç, suçun koruduğu hukukî değerin ne olduğunu ifade etmek gerekir. Çocukların cinsel istismarı ile korunan hukuki değer çocukların cinsel dokunulmazlığıdır.

Suçun unsurları suçun tanımında olduğu ve sırası ile söylediği gibi incelenir. Yani sırasıyla tipiklik, hukuka aykırılık ve kusurluluk incelenir.

Bir suçun tipik olabilmesi için maddi ve manevi unsurlarının olması gerekir. Maddi unsurlar;

 • Suçun faili: Herkes olabilir. Çocuklar da bu herkesin içinde bulunur. Fail ve mağdur farklı cinsiyetlerden olabileceği gibi aynı cinsiyetten de olabilir.
 • Suçun mağduru: Erkek veya kadın ancak çocuk olabilir. Ceza Kanunu’nda çocuk 18 yaşını doldurmamış kişi olarak tanımlanmıştır. Dolayısıyla çocuk deyiminden tanıma uygun bir durumu çıkarmalıyız. Fakat çocuğun yaşlara göre ayrımı da bu suçun doğması bakımından farklılık göstermektedir.

0-15 yaş arasındaki çocuklar veya 15 yaşını doldurmuş olup da cinsel davranış fiilinin hukukî anlam ve sonuçlarını algılama yeteneği bulunmayan çocuğa karşı yönelik cinsel davranış eylemi Çocukların Cinsel İstismarı suçunu oluştururken, 16-18 yaş çocukları için cinsel davranış eyleminin ancak cebir, tehdit, hile veya irade etkileyici başka bir sebeple yapılması halinde TCK m.103 suçu oluşacaktır.

 • Suç fiili, netice ve nedensellik bağı: Fiil her türlü cinsel davranıştır. Sarf edilen fiilin çocuğa karşı yöneltilmiş ve çocuğu istismar edecek düzeyde olması gerekir. Bu suçta cinsel saldırı suçunda olduğu gibi cinsel davranışla vücut dokunulmazlığının ihlal edilmiş olması gerekmemektedir. Cinsel davranış eylemi ile netice bitişiktir. Arada dolayısıyla nedensellik bağını tespit etmek gereken bir hal bulunmayacaktır. Kaldı ki böyle bir durum olursa failin cinsel davranışı ile istismarın doğup doğmadığı genel hükümler uyarınca tespit olunmalıdır.
 • Tipikliğin manevi unsuru ise kasttır. Yani fail bu suçu bilerek ve isteyerek işleyebilir. Olası kasıtla suçun işlenilmesi de mümkündür.  Ayrıca bu suçta neticesi sebebiyle ağırlaşmış suç hali vardır. Mağdur eğer suç sonucu bitkisel hayata girer veya ölürse, fail ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına mahkûm edilir.
 • Hukuka aykırılık unsuru bakımından incelemede suçun tipiklik koşullarını sağlaması durumunda bu koşulların hukuka uygun olup olmadığı incelemesi yapılacaktır. Yani failin eylemini hukuka uygun hale getiren bir hukuka uygunluk nedeni var mıdır (?), incelenecektir. 0-15 yaşındaki çocuklar cinsel davranış eylemine rıza gösterseler dahi rızaları kabul görmez ve hukuka aykırılık devam eder. 16-18 yaşındaki çocuklar cinsel davranışa sağlıklı bir rıza göstermişlerse rızaları kabul görür ve tipiklik hukuka uygun hale gelir. Fakat bu yaşındaki çocuklar cinsel ilişki haline uygun bir eylemde bulunurlarsa TCK m.104 Reşit Olmayanla Cinsel İlişki Suçu gündeme gelecektir.
 • Kusurluluk bakımından genel hükümlere gidilmelidir. Yani kusurluluğa etki edecek akıl hastalığı, yaş küçüklüğü gibi genel hükümlerdeki diğer hususlar uygulama alanı bulursa, kusurluluğu azaltan veya ortadan kaldıran sonuçlar ortaya çıkabilir.

4. TCK m.103 Çocukların Cinsel İstismarı Suçunun Cezası Nedir?

a. Suçun Temel Hali

Çocukların Cinsel İstismarı Suçunun temel hali çocuğun cinsel yönden istismar edilmesi halinde 8 yıldan 15 yıla kadar hapis cezasıdır.  Mağdur 12 yaşını tamamlamamışsa verilecek hapis cezası 10 yıldan az olamaz.

b. Nitelikli TCK m.103 Çocukların Cinsel İstismarı Halleri

Yazı konusu suçta çokça nitelikli hal bulunmaktadır. Bunlar:

 1. Suç vücuda organ veya sair cisim sokulmak suretiyle işlenmişse hapis cezası 16 yıldan aşağı olmamak üzere hükmolunur. Ayrıca mağdur 12 yaşını tamamlamamışsa hapis cezası 18 yıldan aşağı olamaz.
 2. Suçun birden fazla kişi tarafından birlikte işlenmesi durumunda,
 3. Suçun toplu olarak yaşanılması zorunluluğu olan yerlerde işlenmesi durumunda,
 4. Suçun üçüncü derece dahil kan veya kayın hısımlığında bulunan kişi tarafından veya üvey anne-baba-kardeş veya evlat edinen tarafından işlenmesi durumunda,
 5. Suçun kamu görevi veya hizmet ilişkisinin sağladığı nüfuzu kötüye kullanmak suretiyle işlenmesi durumunda,
 6. Suçun vasi, eğitici, öğretici, bakıcı, koruyucu aile veya sağlık hizmeti veren ya da koruma, bakım veya gözetim yükümlülüğü bulunan kişilerce işlenmesi durumunda ceza yarı oranında arttırılır. Buradaki kişiler dar değil geniş yorumlanmalıdır. Eğitici ile yalnızca öğretmen değil mağdura kişisel gelişimi için eğitmenlik yapan, hobileri konusunda eğitmenlik yapan kişiler de anlaşılmalıdır.
 7. Suç eğer 15 yaşını tamamlamamış veya tamamlamış olmakla birlikte, fiilin hukukî anlam ve sonuçlarını algılama yeteneğinden yoksun çocuklara karşı işlenmesi veya suçun yaş grubu bakımından bu çocuklar dışındaki diğer çocuklara karşı cebir, tehdit, hile veya iradeyi etkileyen başka nedenle işlenmesi durumunda, ceza yarı oranında arttırılır. 

c. Daha Az Cezayı Gerektiren Haller

Çocuğun cinsel yönden istismar edilmesi sarkıntılık düzeyinde kalmışsa, yani devamlılığı olmayan ama cinsel davranışta bulunulan, cinsel taciz suçundaki boyuttan farklı bir istismar varsa, yaptırım 3 yıldan 8 yıla kadar hapis cezasıdır.

Fakat mağdur 12 yaşını tamamlamamışsa ceza 5 yıldan az olamaz.

d. Özel Görünüş

Suçun özel görünüş hallerinden teşebbüs, içtima ve iştirak gündeme gelir.

 • Teşebbüs

Suçun temel hali bakımından failin icra hareketlerine başladıktan sonra elinde olmayan nedenlerle suçu tamamlayamaması halinde teşebbüsten sorumlu olacaktır. Fakat bu suçun icra hareketleri ile neticesinin ayrımı zor olduğundan ötürü teşebbüs ancak bunlar tespit olunursa gündeme gelir.

Mağdurun suç sonucu bitkisel yaşama girmesi veya ölmesi halinde teşebbüs hükümleri uygulanmaz.

 • İçtima

Aynı kişiye yönelik farklı zamanlarda cinsel istismar suçu işlenirse zincirleme suç hükümleri uygulanır. Fail ilk önce sarkıntılık düzeyinde bir istismarda bulunup, daha sonraki zamanda yoğunluğu arttırıp temel cinsel istismar suçunu işlerse somut duruma göre ya zincirleme suç ya da gerçek içtima yani fiil sayısı kadar ceza gündeme gelir.

Fail koşullar oluşmuşsa hem kişiyi hürriyetinden yoksun kılma (TCK m.109) suçu hem de bu suçtan dolayı ceza alması mümkündür. TCK m.109/5 suçun cinsel amaçla işlenmesini nitelikli hal olarak düzenlemiştir. Bu durum somut olaya göre Kartal ceza avukatı tespiti mümkün olup, değerlendirilecektir.

Bu suç ile kötü muamele suçu (TCK m.232/1) arasında fikri içtima gündeme gelebilir.

Cinsel istismar için başvurulan cebir ve şiddetin kasten yaralama suçuna vücut verecek sonuçları varsa fail ayrıca kasten yaralamadan dolayı cezalandırılabilir.

Suçun çocuk pornografisi halinde olması durumunda failin hem müstehcenlik suçu (TCK m.226/3) hem de TCK m.103 uyarınca cezalandırılması gerekir.

 • İştirak

Cinsel davranışı gerçekleştiren kişi birden fazla ise bunların her biri birlikte fail sayılırlar. Ayrıca çocukla erken yaşta evlilik hallerine rıza gösteren anne ve baba, “eşi” ile cinsel ilişkiye giren fail ile vücuda organ veya sair cisim sokulması ile işlenen suçu bakımından cezalandırılır.

e. TCK m.103 Çocukların Cinsel İstismarı Suçunda İndirim Halleri

Genel hükümlerdeki indirim halleri dışında indirim hali yoktur.

5. TCK m.103 Çocukların Cinsel İstismarı Suçunda Adli Para Cezasına Çevirme, Erteleme ve Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılmasına Kararı

a. TCK m.103 Çocukların Cinsel İstismarı Suçunda Adli Para Cezasına Çevirme

Hapis cezasının adli para cezasına çevrilebilmesi için hükmolunacak olan hapis cezasının azami 1 yıl olması gerekir. Bahsini ettiğimiz suç bakımından bu süre adli para cezasına çevirme koşulundan uzaktır.

b. TCK m.103 Çocukların Cinsel İstismarı Suçunda Erteleme

Erteleme kararının alınabilmesi için hükmolunacak olan hapis cezasının azami 2 yıl, 18 yaşını tamamlamamış ve 65 yaşını bitirmiş failler için ise hapis cezasının azami 3 yıl olması gerekmektedir.

Erteleme kararı TCK m.51 uyarınca verilir. Erteleme kararı sonrasında fail belli bir süre denetime tabi olur. Denetim süresini kanunun öngördüğü ve hâkimin belirlediği hallerde geçiren failin cezası infaz edilmiş sayılır.

Çocukların cinsel istismar suçu bakımından azami ceza süresi koşulunun sağlanması ve hâkimin değerlendirmesi neticesinde erteleme kararına karar verilebilir.

Uzman ceza avukatı hukukî yardımıyla bu kurumun işletilmesi için çalışma yapılabilir.

c. TCK m.103 Çocukların Cinsel İstismarı Suçunda Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılmasına Kararı (HAGB)

HAGB kararı verilebilmesi kanunda aranan koşulların yanında belirleyici koşul azami ceza süresidir. Bu süre azami 2 yıldır.

HAGB kararı verilirse belli bir denetim süresi kararlaştırılır. Bu süreyi kanunun ve hâkimin belirlediği şekilde geçiren failin cezası ve tabi hüküm ortadan kalkar, davanın düşmesine karar verilir. Aksi halde hüküm açıklanır ve ceza infaz edilir.  

Çocukların cinsel istismarı suçunda failin aldığı ceza süresi ve diğer koşullar sağlanırsa HAGB kararının verilmesi, failin de görüşleri dikkate alınmak suretiyle mahkeme tarafından değerlendirilecektir. 

6. TCK m.103 Çocukların Cinsel İstismarı Suçu Soruşturma ve Kovuşturma Aşaması

a. TCK m.103 Çocukların Cinsel İstismarı Suçunda Soruşturma Aşaması

Soruşturma Cumhuriyet savcısı tarafından yürütülür. Fakat bazı hallerde sulh ceza hakimince, kolluk amirince, kollukça soruşturma yürütülebilir. Fakat fail çocuksa soruşturma bizzat savcı tarafından yürütülecektir.

Savcının soruşturmaya başlaması için kural olarak şikâyet aranmaz fakat fail çocuksa şikâyet aranacaktır.

b. TCK m.103 Çocukların Cinsel İstismarı Suçunda Kovuşturma Aşaması

Cinsel istismar suçunda kovuşturma aşaması mahkemeler eliyle yürütülür. Failin bu aşamada suçlu olup olmadığına karar verilir.

Kural olarak kovuşturma ilk derece mahkemelerinde yürütülür. Karar neticesinde kanun yollarına başvurulabilir. Kovuşturma ceza yargılamasının bel kemiğidir. Beşiktaş ceza avukatı hukukî yardımı alınmasında yarar vardır.

7. TCK m.103 Çocukların Cinsel İstismarı Suçunda Şikâyet Süresi, Zamanaşımı, Uzlaşma, Etkin Pişmanlık ve Görevli Mahkeme

a. TCK m.103 Çocukların Cinsel İstismarı Suçunda Şikâyet Süresi

Çocukların cinsel istismarı suçunda, soruşturma ve kovuşturmanın yapılabilmesi için şikâyet aranmaz. Fakat sarkıntılık düzeyinde kalan suçun faili çocuksa soruşturma ve kovuşturma, mağdurun, velisinin veya vasisinin şikayetine bağlıdır.

Şikâyet süresi failin ve fiilin öğrenildiği tarihten itibaren başlamak üzere 6 aydır. Bu süre şikâyet hakkı olan kişiler bakımından ayrı ayrı işler yani bir diğerinin süresini geçirmiş olması diğerinin süresi bakımından etki doğurmaz.

b. TCK m.103 Çocukların Cinsel İstismarı Suçunda Zamanaşımı

Zamanaşımı iki türlüdür:

 • Dava zamanaşımı

Belirli bir süre içerisinde davanın açılmaması durumunda eğer dava açılırsa bu davanın düşmesine karar verilir. Bu suçun temel halinde dava zamanaşımı temel hal için 15 yıl. Cezanın yarı oranında arttırıldığı nitelikli hallerde dava zamanaşımı 20 yıl. Cezanın ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasını gerektiren halinde (TCK m.103/6) dava zamanaşımı 30 yıldır.

 • Ceza zamanaşımı

Belirli bir süre içerisinde davası görülmüş ve cezası hükmolunmuş failin cezasının infaz edilmemesi durumunda ceza zamanaşımına uğrar ve ceza infaz edilmez. Çocukların cinsel istismarı suçunun ceza zamanaşımı temel hal için 20 yıl, cezanın yarı oranında arttırıldığı nitelikli haller için 24 yıl, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası halinde 40 yıldır.

c. TCK m.103 Çocukların Cinsel İstismarı Suçunda Uzlaşma

Çocukların cinsel istismar suçunda uzlaştırma yapılamaz.

d. TCK m.103 Çocukların Cinsel İstismarı Suçunda Etkin Pişmanlık

Çocukların cinsel istismar suçunda etkin pişmanlık hükümleri uygulanmaz.

e. TCK m.103 Çocukların Cinsel İstismarı Suçunda Görevli Mahkeme

Çocukların cinsel istismarı suçunda görevli mahkeme ağır ceza mahkemeleridir.

8. TCK m.103 Çocukların Cinsel İstismarı Suçu Koruma Tedbirleri, Tutukluluk ve Gözaltı

Ceza Muhakemesi Kanunu’nun dördüncü kısmı koruma tedbirlerini hüküm altına alınmıştır.

 • Yakalama,
 • Gözaltı,
 • Tutuklama,
 • Arama ve el koyma,
 • Adli kontrol, iletişim tespiti, dinlenmesi ve kayda alınması,
 • Gizli soruşturmacı görevlendirilmesi,
 • Teknik araçlarla izleme, koruma tedbirleridir.

Koruma tedbirleri ölçülü şekilde suçun aydınlatılması için gereken düzeyde işletilmektedir.