YAĞMA SUÇU NEDİR?

//

Av. Hakan Taştemir

Türk Ceza Kanunu’nun 148-150 maddeleri arasında düzenlenen Yağma suçu yani toplumdaki tabiri ile gasp suçu başkasına ait olan bir malın cebir ve tehdit kullanılarak zorla alıkonulmasıdır. Burada maldan kasıt para, otomobil, telefon gibi taşınabilen menkul bir maldır. Bu kapsamda taşınmaz mal yağma suçunun konusunu oluşturmayacaktır.

Failin amacı başkasına ait malı alıkoymak veya malın bulunduğu yerden alınmasını engellemek ve bu maldan faydalanmaktır. Burada malın mutlaka ele geçirilmesi kastı şart olmayıp malı kısa süreli geçici olarak kullanma veya maldan faydalanma amacı ile hareket edilmesi halinde de yağma suçu oluşacaktır.

Bu konuda hırsızlık ve yağma suçunun birçok ortak noktası olsa da birbirlerinden farklı suçlar olup farklı yaptırımlara tabidirler. Yağma suçunun hırsızlık suçundan farkı mal alıkonulurken failin cebir veya tehdit kullanmasıdır. Fail cebir veya tehdit yolu ile mağdurun malvarlığı ve vücut bütünlüğüne saldırarak malı alıkoymaktadır. Bu hususta yağma suçunun koruduğu hukuki değerler kişi iradesi, vücut dokunulmazlığı ve malvarlığı dokunulmazlığıdır.

YAĞMA SUÇUNUN UNSURLARI

Başkasına ait bir Malın olması : Yağma suçunun başlıca unsuru başkasının zilyedinde bulunan bir malın alıkonulmasıdır. Söz konusu zilyetlik kavramı mülkiyet kavramından daha geniş bir kavram olup mal üzerinde fiili hakimiyetin var olması anlamına gelir.

Cebir veya Tehditin var olması: Yağma suçunun en önemli unsuru başkasına ait olan bir mal alıkonulurken failin bunu cebir, şiddet, tehdit ve zor kullanarak yapmasıdır. Zaten bu husus yağmayı hırsızlık suçundan ayıran en önemli unsurdur. Hırsızlık suçunda başkasına ait olan bir mal rıza dışı alınırken yağma suçunda mağdur üzerinde cebir şiddet uygulanarak veya mağdurn kendisi veya yakınları tehdit edilerek mal alıkonulmaktadır. Fail cebir veya tehdit yolu ile mağdurun malvarlığı ve vücut bütünlüğüne saldırarak malı alıkoymaktadır.

YAĞMA SUÇUNUN CEZASI

TCK 148 – BASİT YAĞMA SUÇU

Failin, mağdurun kendisinin veya bir yakınının hayatına, vücut veya cinsel dokunulmazlığına yönelik saldırı ve şiddet gerçekleştirebileceğini ve mal varlığını zarara sokacağını belirterek bu yönde tehdit veya cebir kullanarak menkul bir malı zorla alıkoyması veya malın bulunduğu yerden alınmasını engellemesi veya maldan geçiçi bir süre ile kullanması ve maldan faydalanması suretiyle suçu işlemesi halinde altı yıldan on yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

Failin, tehdit veya cebir kullanarak, mağdurun kendisinin veya bir yakınının hayatına borç altına sokabilecek bir senedi veya var olan bir senedin hükümsüz kaldığını açıklayan bir vesikayı vermeye, böyle bir senedin alınmasına karşı koymamaya, ilerde böyle bir senet haline getirilebilecek bir kağıdı imzalamaya veya var olan bir senedi imha etmeye veya imhasına karşı koymamaya mecbur etmesi halinde yine aynı şekilde altı yıldan on yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır

TCK 149- NİTELİKLİ YAĞMA

Failin tehdit veya cebir kullanarak menkul bir malı zorla alıkoyması veya malın bulunduğu yerden alınmasını engellemesi veya maldan geçiçi bir süre ile kullanması ve maldan faydalanması suretiyle yağma suçunu işlerken bunun yanında suçun ;

  • Silahla,
  • Kişinin kendisini tanınmayacak bir hale koyması suretiyle,
  • Birden fazla kişi tarafından birlikte,
  • Değişik: 18/6/2014-6545/64 md.) Yol kesmek suretiyle ya da konutta, işyerinde veya bunların eklentilerinde,
  • Beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan kişiye karşı,
  • Var olan veya var sayılan suç örgütlerinin oluşturdukları korkutucu güçten yararlanılarak,
  • Suç örgütüne yarar sağlamak maksadıyla,
  • Gece vaktinde, İşlenmesi halinde, fail hakkında on yıldan onbeş yıla kadar hapis cezasına hükmolunur.

YAĞMA SUÇUNUN CEZASINDA İNDİRİM YAPILACAK DURUMLAR

Failin kendisine ait hukuki bir alacağı tahsil etmek için tehdit ve cebir kullanarak eylemini gerçekleştirmesi durumunda ancak daha az cezayı gerektiren tehdit veya kasten yaralama suçunun hükümleri uygulanır yağma suçunun hükümleri uygulanmaz Yağma suçuna ilişkin malın değerinin az olması durumunda verilecek ceza üçte birinden yarı oranına kadar indirilebilir.

YAĞMA SUÇUNDA TEŞEBBÜS HALİ

Yağma suçunda teşebbüs hükümleri uygulanabilmektedir. Kişi yağma suçuna ilişkin eylemlerine başlamış ancak malı alamamış ise yani hedefini gerçekleştirememiş ise teşebbüs hükümleri uygulanır. Burada önemli olan nokta yağma suçunun tamamlanabilmesi için failin mala ulaşması, malı almasıdır. Eğer mala ulaşamamış veya malı alamamışsa suç teşebbüs aşamasında kalacaktır. Teşebbüsten bahsedebilmek için yağma suçuna ilişkin eylemlerin gerçekleştirilmiş olması ancak sonucun elde olmayan nedenlerle gerçekleşememiş olması gerekir.

Yağma suçuna teşebbüs halinde failin cezası dörtte bir oranı ile dörtte üç oranı arasında indirilecektir. Bu hususta teşebbüs durumu varsa bu hükümlerin uygulanılması önem arz etmektedir.

YAĞMA SUÇUNDA ETKİN PİŞMANLIK

Etkin Pişmanlık, failin kendi hür iradesi ile hiçbir zorlama ve baskı altında kalmadan işlemiş olduğu eyleminde pişmanlık duyması ve meydana getirmiş olduğu haksızlığı telafi etmesidir.. Yağma suçunda etkin pişmanlık hükümleri uygulanabilmektedir.

Etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanmak isteyen kişi, suçu işleyen şahsı ve şahısları, onlara yardım edenleri ve azmettiren şahısları açığa çıkarır ve isimlerini verirse etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanabilmektedir. Ayrıca mağdurun uğramış olduğu zararın giderilmesi yoluyla da etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanabilmektedir.

Kişi, soruşturma aşamasında etkin pişmanlıkta bulunursa verilecek ceza yarısına kadar indirilebilir iken kovuşturma aşamasında fakat hüküm verilmeden önce etkin pişmanlıkta bulunulur ise verilecek ceza 1/3’üne kadarı indirilebilir.

YAĞMA SUÇUNDA ŞİKAYETTEN VAZGEÇME

Yağma suçunda şikayetten vazgeçme hükümleri uygulanmaz. Şikayetten vazgeçme hakimden olumlu bir kanaat uyandırabilir ancak kamu davası olarak yargılama devam edecektir.

GÖREVLİ VE YETKİLİ MAHKEME

Yağma suçu ağır ceza mahkemelerinin görev alanına girmektedir. Bu hususta yağma suçundan yargılanacak olan kişi ağır ceza mahkemesinde yargılanır. Yağma suçunda yetkili mahkeme ise suçun işlendiği yer mahkemeleridir.

YAĞMA SUÇUNDA AVUKATIN ÖNEMİ

Yağma suçu Türk Ceza Kanununda tanımlanmış ağır ceza suçlarından biridir. Yağma suçunun cezası, para ve hapis cezası olarak üst seviyede olması sebebiyle yargılamalardaki savunmalar bir kat daha önem arz etmektedir. Suçun ağırlığı ve cezasının üst seviyede olması tutukluluk ihtimalini veya uzun tutukluluk süresini kuvvetlendirdiğinden yapılacak savunmaların profesyonel olarak yapılması gerekmektedir. Bu konuda yapılacak bir hata telafisi mümkün olmayacak zararlar verebilir. Bu hususta ceza hukuku avukatından yardım ve hizmet alınması önem arz etmektedir.